Hopp til hovedinnhold

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10
  • naturfag
  • norsk
  • samfunnsfag

Naturgrunnlagets betydning for Sel kommune, Otta ungdomsskole

I undervisningsopplegget utforsket elever på 8. trinn hvilken betydning naturgrunnlaget, og spesielt den lokale skiferressursen, har hatt for utviklingen av Sel kommune. Elevene undersøkte hvordan skiferen har blitt utnyttet industrielt og hvilken historisk, sosial og økonomisk betydning dette har hatt for kommunen. Gjennom geologisk feltarbeid, besøk på den lokale skiferindustrien og bergverksmuseet fikk elevene kunnskaper om skifer som en ikke-fornybar ressurs. De fikk også innsikt i miljømessige konsekvenser av den industrielle utnyttelsen av skiferen og utfordringer knyttet til en bærekraftig utvikling. Arbeidet ble bearbeidet og presentert i en kultursti som elevene utviklet og åpnet i juni, ved skoleårets slutt.

Otta_Åpning av kulturstien  Åpning av kulturstien

 

UNDERVISNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om at elevene skulle utvikle respekt, engasjement og omsorg for natur- og kulturmiljøet i Sel kommune. Den lokale skiferen og den industrielle utnyttelsen av denne var et godt utgangspunkt for å utforske og gjøre seg kjent med naturgrunnlaget i kommunen og dens betydning historisk, sosialt og økonomisk og for å reflektere over bærekraftig utvikling. Ved å stille spørsmål med bakgrunn i observasjoner skulle elevene lære å tenke kritisk og foreslå løsninger. Dette ga gode muligheter til utforskende arbeidsmåter hvor vi etablerte en nær sammenheng mellom aktiviteter i klasserom og nærmiljø.

Elevene gjennomførte feltarbeidet i september hvor de studerte landskapet og landskaps-formene med vekt på skiferens geologi, de besøkte Minera Skifer AS, den lokale skiferprodu-senten, og Pillarguritoppen, hvor uttaket foregår. De besøkte også utstillingen «Stein- og bergverksindustrien i Sel kommune» på folkebiblioteket og fikk omvisning av lokal ressursperson. Elevene studerte i tillegg historiske bilder av landskapet. Elevene brukte kunnskapene de tilegnet seg til å planlegge en kultursti i nærmiljøet og utarbeide informasjonstekster. Kulturstien ble opparbeidet og ryddet i mai og elevene utformet informasjonstavlene som ble montert. Elevgruppa med Arbeidslivsfag laftet gapahuk som ble satt ut langs kulturstien. Kulturstien ble åpnet i juni.

Prosjektet ga elevene kunnskaper om skiferindustriens historiske og geografiske betydning for Sel kommune og miljømessige utfordringer knyttet til dagens utnyttelse. Faglærere og team samarbeidet tett i planlegging og gjennomføring av prosjektet.

Læringsarena: Skolen, Gudbrandsdalsmusea/Bergverkssenteret, Minera Skifer AS, uttaket på Pillarguritoppen, kulturstien i nærområdet

Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling gjennom varierte aktiviteter i naturmiljø

Otta_Montering av gapahuk i kulturstien

Montering av gapahuk i kulturstien

Otta_Fag.PNG

UTFORSKENDE UNDERVISNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

  Otta_Utforskende.PNG

Otta_Besøk på bergverksmuseet

Besøk på bergverksmuseet

LÆRINGSUTBYTTE FOR ELEVENE (KUNNSKAPER, FERDIGHETER OG HOLDNINGER)

  Otta_Utbytte

REFLEKSJON OVER LÆRINGSUTBYTTE FOR ELEVENE (KUNNSKAPER, FERDIGHETER OG HOLDNINGER)

Det har vært et vellykket prosjekt på flere områder. Vår erfaring er at elevene i stor grad har utviklet forståelse for kompetansemål i læreplanene ved å arbeide utforskende og praktisk i nærmiljøet. Vi har også erfart at elevene er positive og motiverte til arbeidsmetoden, noe som igjen kan bidra til økt læringsutbytte. Vi mener at prosjektet og arbeidsmetoden har bidratt til forståelse for hva bærekraftig utvikling er, samtidig som at arbeidet har gitt elevene mer kunnskap om hjemkommunen sin.