Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • vg1
  • engelsk
  • geografi
  • naturfag
  • norsk
  • samfunnsfag

Den blå bærekraften – meningsutvekslinger mellom fiskehjeller og oljeinstallasjoner, Aust-Lofoten videregående skole

Med undervisningsopplegget «Den blå bærekraften» ønsket vi å øke elevenes kunnskaper om naturressurser og interessekonflikter knyttet til utnyttelsen av disse i og rundt Lofoten. Vi ønsket at elevene skulle bli mer bevisst på at bærekraftig utvikling ikke bare er et globalt, men også et nasjonalt og lokalt tema. Dette ble tydeliggjort for elevene gjennom tverrfaglig samarbeid og samarbeid med mange lokale eksterne aktører.

Læringsarena: oppdrettsanlegget Ellingsen Seafood, fisketur, øya Gimsøy, Lofoten Golf Links

Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling

Prosjektet «Den blå bærekraften» var et tverrfaglig prosjekt som gikk over tre måneder, med en intens arbeidsperiode mot slutten. Fagene norsk, engelsk, samfunnsfag, geografi og naturfag var integrert i prosjektet. I innledningen jobbet vi parallelt med innføring av grunnleggende begreper i hvert av de ulike fagene. På ekskursjonene og når vi arrangerte paneldebatter var vi samla, uavhengig av hvilke fag vi hadde. Da gruppearbeidet startet, løste vi opp timeplanen, og alle lærerne bidrog med veiledning. Elevene visste at prosjektet ble vurdert i flere fag, og det var derfor både flerfaglig og tverrfaglig. Forståelsen av interessekonfliktene rundt ressursverdiene i Lofoten krever kunnskap om både miljø, samfunn, politikk og økonomi. På skolen var vi derfor avhengige av at mange fag og faglærere bidro inn i et slikt undervisningopplegg for at elevene i større grad skulle oppleve skolens læring autentisk i forhold til det som foregår utenfor skolen.

På fisketur! På fisketur! Foto: Aust-Lofoten videregående skole

Beskrivelse av opplegget

Bakgrunn for valg av tema var at ungdommene selv skal kunne bidra i debatten, samt kunne ta selvstendige standpunkt den dagen de skal være med å vedta beslutninger om fremtidig bruk og vern av ressursene i egen region. Det har i flere år vært en opphetet debatt om olje og gass utenfor Lofoten.

Prosjektet ble innledet med en kick-off hvor de sentrale ressursene, interessene og potensielle konfliktene i regionen ble presentert. Deretter gikk prosjektet inn i en fase med undervisning på skolen om tema bærekraftig utvikling, ressurser og klima, etterfulgt av bedriftsbesøk, ekskursjoner og innhenting av informasjon fra ulike kilder. Elevene har i denne fasen truffet ulike aktører og meningsbærere knyttet til de blå ressursene. Etter denne perioden ble elevene delt opp gruppevis etter valg av hvilke ressurser og næringer de ønsket å se nærmere på. Gruppene jobbet med å utforme problemstillinger og jobbet deretter intensivt med gjennomføringen i tett samarbeid med ulike faglærere. Arbeidet munnet ut i en presentasjon og/eller rollespill som elevene fremførte muntlig.

I løpet av prosjektperioden besøkte vi oppdrettsanlegget Ellingsen Seafood på Skrova. Her fikk elevene forelesning om hjørnesteinsbedriftens betydning for lokalsamfunnet, om selve produksjonen og om oppdrettsnæringa generelt. Elevene var også på slakteriet og på fisketur med reiselivsbedriften XX Lofoten. I tillegg til at de fikk en smakebit på hvordan disse jobber, fortalte XX Lofoten om hva de anser som de viktigste naturressursene, hvilket syn de har på bærekraftighet og hva de mener om andre næringers utnytting av ressursene.

Senere i prosjektet arrangerte elevene også en paneldebatt med en lokal fisker/AP-politiker og styreleder i Norges råfiskelag, en representant for interesseorganisasjonen Norsk olje og gass og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen. Elevene hadde forberedt spørsmål og det ble en opphetet debatt, ledet av elevene selv. Elevene kom med spørsmål som de hadde forberedt på forhånd og de fikk virkelig prøvd sine kunnskaper og meninger i en reell situasjon.

Aust-Lofoten tabell

Refleksjon over «Den blå bærekraften»!

Den blå bærekraften retter søkelyset mot både muligheter og utfordringer knyttet til de mange ressursene som fins på land og i havområdene rundt Lofoten. Begrepet bærekraft ligger i selve tittelen, og elevene har blitt mer bevisste på bærekraftig utvikling knyttet til lokale forhold i dette undervisningopplegget. Prosjektet har også bidratt til at elevene i større grad kan sortere ut ulike meninger og kunnskaper, ikke bare om olje, men også næringer som fiskeri, oppdrett, reiseliv og fornybar energi.

Vi mener at undervisningen i prosjektet «Den blå bærekraften» har vært med på å gi elevene kunnskaper slik at de selv kan delta i debatten, ta selvstendige standpunkt og beslutninger omkring bærekraftig bruk av ressursene i Lofoten.

Paneldebatt. Paneldebatt. Foto: Aust-Lofoten videregående skole