Hopp til hovedinnhold

Livet i fjæra – Livet i Porsangerfjorden, Lakselv skole

Holmfjordbruket (HI's lokale avdeling) ligger sentralt i Porsangerfjorden, 5 mil fra fjordbunnen på østsiden. Økosystemet i fjorden har de siste årene gjennomgått flere forandringer som også har innvirkning på hvordan mennesker benytter fjorden; fiskebestandene (torsk, rødspette o.a. er sterkt redusert) og kråkebollebestanden har blitt så stor. Ved å delta prosjektet «livet i fjæra» i regi av Havforskningsinstituttet i Bergen har skolen fått marinbiologi på dagsorden.

Lakselv

Ekskursjonene til Holmfjordbruket ble planlagt sammen med elevene, en lærer og en forsker fra HI og gjennomført med 48 elever, 2 lærere og 2 forskere. Alle elevene gjennomførte to dagsekskursjoner til Holmfjordbruket i september /oktober.

På forhånd ble elevene orientert av lærerne om endringene i fjorden og de ble også utdypet av forskerne. Elevene gjennomførte disseksjon av ulike innsamlede fiskearter der mageinnhold og sammenhengen mellom ytre bygning og levevis ble vektlagt. I tillegg samlet elevene inn dyr og planter fra fjæresonen og fra noe større dyp ved hjelp av ruser/teiner. Alt som ble samlet inn ble plassert i grunne saltvannsakvarier innendørs. Der ble alle funn artsbestemt eller plassert i riktig gruppe ut i fra håndbøker og tabeller. Alt som ble funnet ble dokumentert i elevrapporter som de utarbeidet.

Gjennom orienteringer og litteratursøk skulle også elevene forsøke å forstå hvorfor de store endringer i fjordens økosystem har skjedd og hva som kan få fjorden tilbake til en mer fiskerik fjord igjen. Dette skulle også vektlegges i rapportene.

Læringsarena

  • Fjæra og den nærmeste strandsonen ved Holmfjordbruket
  • Innendørs saltvannsakvarier de selv har fylt
  • Laboratoriet med bl.a. forstørrelsesutsyr
  • Forelesningssal
  • Datarom til søk, rapportering og registrering

Undervisning for bærekraftig utvikling

I lærebøker, TV / radio og andremedier snakkes det mer og mer om begrepet «bærekraftig utvikling». Begrepet er ikke lett å forstå for unge elever uten at det knyttes til konkrete eksempler, da ofte på det motsatte. Endringene i Porsangerfjorden med en redusert fiskebestand og invasjon av kråkeboller og nedbeiting av tang og tareskog kan forklares på en måte elevene kan forstå når man trekker inn begreper som mangeårig for hardt fiske på ulike arter. Dette kom godt fram i samtaler og rapporter. I lys av de bekrivelser de har fått gjennom samtale og litteratur forstår de også godt hvor vanskelig det er å «reparere» naturen når utviklingen ikke har vært bærekraftig. Forsøkene med å fjerne kråkeboller ved hjelp av brent kalk på små områder var heller ikke vanskelig å forstå for dem.

Invasjon av kongekrabbe er et annet eksempel. Her fikk de også god forståelse for hvordan en bærekraftig forvaltning på kort sikt av denne ressursen kan gi seg utslag på et langsiktig bærekraftig bosettingsmønster langs noen deler av Finnmarkskysten ved at fiskerfamilier flytter fra en kommune som ikke har kvoter på krabbefiske flytter til andre kommuner hvor kvoter deles ut (avisoppslag i prosjektperioden i lokalpressen) , noe som forklares med at forvaltningsmyndighetene ønsker kommersiell nyttbar ressursutnyttelse av krabbe i et område mens den i andre områder skal utryddes.

Utforskende arbeidsmåter

Gjennom den sterke vektlegging av arbeidsmetoden «gå ut i naturen å se hva du finner» og deretter «ta med deg det du fant, studer det, og finn ut hva det du fant heter ved å se i håndbøker og tabeller» er det alltid moro å se hvordan nysgjerrigheten tar overhånd og den litt «tøffe» 15- åringen (gutter og jenter) blir «barn» igjen. Dette var lett å observere både under innsamlingen av dyr og under studiene i saltvannsakvariene. Her var det ingen forhåndslaget liste. Alt de gjorde kunne betraktes som nybrottsarbeid som ved at det skulle registres på «miljølære.no» også fikk en større betydning for dem.