Passer for

 • ungdomstrinn 8-10

Bærekraftig utvikling i skogen, Skaun ungdomsskole

Vi skal lære om skogen som økosystem og hvilken betydning den har for miljøet lokalt og globalt. De skal få kunnskap om hva som skal til for at vi skal ha en bærekraftig utvikling og hvilke interessekonflikter dette kan skape.

skog_kulturminne

3 uker på våren er rammen for hele opplegget inndelt i økter. Vi starter opplegget med at elevene skriver det de vet om skogen som økosystem og om ulike skogstyper. Oppsummering klassevis på det vi vet. Videre får elevene utdelt målene for opplegget vi skal gjennomføre (hva er det de ikke kan noe om). •Hver gruppe får tildelt sin biotop (hogstfelt, urskog, granskog, blandingsskog og beitelandskap). •Gruppa skal beskrive sin biotop med biotiske og abiotiske faktorer og de skal forklare hvorfor de artene de har funnet lever i denne biotopen (hvordan næringsnettet henger sammen).

Læringsarena

En del av teoribakgrunnen tar vi i klasserommet (nettilgang, bibliotek og lærebok) og noe tar vi ute i ulike skogsområder. Selve prosjektdagen foregår i et skogsområde som er i bruk til hogstarbeid. Etterarbeid i klasserommet. 

Undervisning for bærekraftig utvikling

Elevene får se hvordan skogen kan utnyttes og fornyes ved hogst, rydding og planting. De får se sammenhengen mellom de ulike delene i næringsnettet og konsekvensen hvis en del forsvinner/dør ut, og dermed viktigheten av bevaring av artsmangfoldet. Elevene får se i praksis forskjellen på flatehogst og plukkhogst, og hva som er mest økonomisk for skogbrukeren opp mot hva som er mest miljøvennlig. Elevene får kunnskap om hvor mye som kan hogges av skogen i løpet av et år i egen kommune og i landet for øvrig uten å skape ubalanse i naturen. Får kunnskap om hvilke treslag vi bruker i fra egen skog og fra regnskogen (for eksempel møbelproduksjon). Hva må til for at det skal bli slutt på utrydding av regnskogen? 

Utforskende arbeidsmåter

Utforske de ulike biotopene gruppevis for å finne ulike arter av dyr og planter. Hver gruppe utforsker en biotop og legger fram resultatet for klassen før prosjektdagen. I forarbeidet jobber vi med målene slik at elevene gruppevis lager sine hypoteser/spørsmål for utforsking på prosjektdagen. Innhenting av informasjon i forhold til målene.

Grunnleggende ferdigheter

Skrive ned forkunnskaper og innlært kunnskap underveis, og skriving av rapport i etterarbeidet. Lese informasjon fra nettet og læreboka. Regne ut og forstå tallmateriale i forbindelse med alder og høyde på skogen, prosentvis hogst/rydding og statistikk/tabeller i ulike sammenhenger. Digitale ferdigheter gjennom innhenting, bearbeiding og framlegging av informasjon.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport
   • innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk
  • Mangfold i naturen
   • beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding
   • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene
   • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

Læreplan i samfunnsfag

 • Kompetansemål etter 10. årssteget
  • Geografi
   • utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet
   • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
   • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt