Hopp til hovedinnhold

Olja - og dens mange miljøutfordringer

Sommeren 2009 gikk skipet Full City på grunn i vår skjærgård. Det var lastet med tungolje. Mange av elevene våre var med å hjelpe til med oppryddingen og fikk oppleve de store ødeleggelsene. Vi har laget et undervisningsopplegg der vi både ser på olja som en ressurs, men også belyser ulempene som kommer av olja og dens produkter. Vi har hatt fokus på miljøutfordringer og global oppvarming, og jobbet med å skape gode holdninger og bevisstgjøring av hva slags tiltak man kan gjøre for å bedre miljøet og forhindre økt global oppvarming.

Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling

Formålet med undervisningopplegget var å koble elevenes egne erfaringer med miljøødeleggelsene fra deres nærmiljø med en bevisstgjøring av hva vi kan gjøre for å bidra til bedre og mer bærekraftig utvikling i framtida.

Mange av læringsmålene og aktivitetene er tverrfaglige og omfatter kompetansemål i flere fag. Dette gjelder både olje- og miljøtema, og mål som går på refleksjon, skriving, kildebruk og ulike former for presentasjoner.

For å fokusere på egen påvirkning har elevene arbeidet med økologisk fotavtrykk og håndavtrykk. De har reflektert rundt tiltak de kan gjøre for å handle slik at de selv er med på å bidra til å skape en bærekraftig utvikling. Elevene lagde hvert sitt økologiske håndavtrykk med tiltak de ville innføre for seg selv.

fag.mål  

Tabell 1, flerfaglig undervisning: Et utvalg av fagspesifikke kompetansemål, tverr- og flerfaglige læringsmål og aktiviteter.

Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling

Vi dro ut i nærmiljøet og intervjuet ulike personer om forskjellige tema, og hadde foredrag av eksterne aktører der elevene kunne stille spørsmål og samle inn informasjon. I naturfag hadde vi utforskende forsøk som gikk på oljesøl. Elevene fikk prøve ut og bruke forskjellige program på data og ipad for å lage konkurranser og filmer. I filmen måtte de bearbeide fagstoffet de hadde tilegnet seg for å få frem budskapet om hva som skaper en bærekraftig utvikling. Denne kunnskapen bruke elevene også i en debatt der vi tok opp ulike miljøutfordringer.For å vise fram hva vi har jobbet med, både til hverandre og til foreldrene, lagde vi en utstilling der elevene hadde ansvar for ulike tema og presenterte dette på varierte måter gjennom plakater, filmer, produkter og muntlige presentasjoner. I tillegg lagde alle hver sin e-bok om temaene i prosjektet.

  5Eskjema

Tabell 2, utforskende undervisning i arbeid med utstillingen

 

Refleksjon over elevenes handlingskompetanse

handlingskompetanse

Figur: Beskriv hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdningsmål elevene har utviklet.

 

Evaluering av prosjektet

Vurdering:

Elevene har laget en utstilling der de har arbeidet med ulike temaer. Utstillingen ble presentert for foreldrene og lærerne, og elevene fikk karakter. De skrev også en egenvurdering etter utstillingen. Elevene lagde en individuell e-bok der de belyste de ulike temaene, dette ble vurdert i samfunnsfag, naturfag og norsk. I debatten om miljøutfordringer har elevene vurdert seg selv og medelever.

20160609_145601

Utbytte for involverte lærere:

Vi har blitt mer bevisste på og ser nytten av tverrfaglig samarbeid. Større bruk av eksterne aktører har skapt gode læringssituasjoner og læringsutbytte, og vi ser hvor viktig det er å arbeide for å gi elevene gode holdninger i forhold til bærekraftig utvikling. Vi har hatt arrangementer der foreldrene har kommet til skolen for å få se hva elevene har arbeidet med, noe som har styrket skole-hjem forholdet.