Referat fra regionsamling for grunnskolene i Den naturlige skolesekken i Oslo, Akershus og Østfold, 14. september 2017

45 lærere fra 18 skoler møtte til årets første samling i Den naturlige skolesekken for skoler i Oslo, Akershus og Østfold på Universitetet i Oslo.

Mål for samlingen var kompetanseheving og ny inspirasjon til å jobbe videre med undervisning for bærekraftig utvikling. Det var lagt opp til en veksling mellom kompetanseheving gjennom foredrag og modellering, eksempler fra praksis, erfaringsdeling og refleksjon og arbeid med eget prosjekt.

Dagen startet med å bli kjent med hverandre og prosjektene og dele erfaringer omkring deltakelse i DNS.

Videre arbeidet vi med hva som ligger i begrepet bærekraftig utvikling. Gjennom et kort BU figur leseoppdrag fikk man belyst de tre perspektivene; sosial – økonomi – miljø. Samtidig fikk man se hvordan en dagsaktuell tekst kan være en mulig innfallsvinkel til å jobbe med et større tema som for eksempel plast.  

Deretter ble oppmerksomheten rettet mot utdanning for bærekraftig utvikling(UBU). UBU er sentralt både nasjonalt gjennom utvikling av nye læreplaner, og internasjonalt gjennom FNs bærekraftsmål. Gjennom en slik utdanning er det flere kompetanser elevene bør utvikle for å bli i stand til å påvirke samfunnet de lever i i riktig retning. I norsk kontekst snakker vi om kunnskaper, ferdigheter og holdninger som skal til for å ta reflekterte valg for en bærekraftig utvikling. Otta ungdomsskole ble trukket frem som et eksempel som har utviklet slik kompetanse hos elevene sine.

 

kompetanser lærere

I grupper diskuterte lærerne «hvordan de kan tilrettelegge for at elevene skal utvikle disse kompetansene for BU»: kritisk tenkning, systemtenkning, samarbeidsevner, kommunikasjon, problemløsning, fremtidstenkning og selvbevissthet.

Til slutt i denne økta var det erfaringsdeling rundt handlingskompetanse for elevene i eget prosjekt med fokus på ferdigheter og holdninger, da det ofte er kunnskaper knyttet til kompetansemålene det legges vekt på i prosjektene.

handlingskompetanse lærere 2

Etter lunsj arbeidet vi med hvorfor undervisning for bærekraftig utvikling må være tverrfaglig. Eksempler og erfaring har vist at selv om man som faglærer mener man formidler helheten, er det ikke nødvendigvis slik at elevene ser det samme. Spesielt gjelder dette hvis undervisningen er dominert av ett fag. De ulike faglærerne må ha en felles problemforståelse, og se at deres fag er nødvendig for å forstå helheten. Problemstillingen kan være en innfallsvinkel for å få til dette. For å utvikle undervisning for bærekraftig utvikling er det en fordel at problemstillingen er sammensatt. Dette åpner også ofte opp for at flere fag kan bidra i undervisningen.

Til slutt snakket vi litt om hvilke muligheter som finnes for samarbeid mellom fag. Den mest ideelle formen i et prosjekt som skal fremme BU, vil være et tverrfaglig samarbeid der man utvikler felles begreper og metoder.

tverrfaglig undervisning bilde lærere

Til 20. november ble det gitt i oppdrag å arbeide med tverrfaglig forankring av prosjektet, videreutvikle problemstilling og dokumentere ønsket elevutbytte.

Dere finner nærmere beskrivelse av oppdraget under "Underveisarbeid og årsrapport" på natursekken.no. 

Takk for en hyggelig samling! Vi sees på DNS konferanse den 9. februar 2018! 

 

Hilsen Eldri, Karoline og Lene.

 

 

Program:

09:00 – 09:15  Velkommen, innledning og praktisk info

09:15 - 09:45  Utbytte av å delta i Den naturlige skolesekken. Erfaringsdeling

09:45 – 10:30  Bærekraftig utvikling

10:45 – 12:00  Kompetanser for bærekraftig utvikling. Erfaringsdeling

12:00 – 12:45  Lunsj

12:45 – 13:45  Hvordan planlegge en undervisning som bygger opp en helhetlig forståelse for bærekraftig utvikling? Erfaringsdeling

13:45 – 15:30   Tverrfaglig forankring av bærekraftig utvikling. Erfaringsdeling og videreutvikling av eget prosjekt. 

 

Forberedelse:

Les kontraktstekst og søknad for prosjektet og ta disse dokumentene med på samlingen.

Dersom dere har deltatt før, ber vi dere om å lese tilbakemelding på årsrapport for skoleåret 2016/17. 

 

Ta med pc eller lesebrett.

 

For dere som har vært med før, ble det gitt beskjed om å lage plakat til høstsamlingen. Vi har avgjort at vi sparer denne til konferansen i februar. Dere skal derfor ikke ha med plakat.

 

 

Påmelding innen 3. september

Påmeldingsskjemaet er stengt, ved spørsmål kontakt Tanja Lund