Referat fra digital regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, 28. april 2021

Referat

Møre og Romsdal og sørlige deler av Trøndelag hadde digital samling 28. april 2021. Siden samlingen var digital så laget vi et kortere program enn tidligere samlinger. Dette fordi det er veldig slitsomt med digitalt arbeid over lengre tid.

Møre og Romsdal og sørlige deler av Trøndelag har 18 deltagende skoler og  de fleste skolene stilte med to deltakere.

Tema for denne samlinga var dialog, meningsbryting og refleksjon knyttet til tema som har med bærekraft å gjøre, spisset mot hvordan samtalen kan være et viktig bidrag i utviklingen av elevenes forståelse. Tema innen bærekraft innehar ofte dilemma som har ulike perspektiv, interesser og verdier. Å få inn i slike tema kan være vanskelig da dette også ofte er følelsesladete tema.

Vi så også på forskning innen feltet og forsøkte å dra linjer til det vi snakket om i høst og på konferansen i februar.

Samlingen var preget av gode diskusjoner mellom deltakerne og regionskontaktene takker for gode innspill fra dere.

I løpet av våren vil regionkontakten ta kontakt å invitere til digitalt møte med dem som ikke har hatt det enda, for å diskutere status på prosjektet og veien videre. Husk å levere årsrapporten før dere tar sommerferie, lenken finner dere her: https://www.skolelab.no/minside/?kurs_id=1448

 

Program

09:00–09:10 Velkommen, intro

09:10–09:30 Erfaringsdeling knytta til forarbeidet.

09:30–10:00 Tilrettelegge for UBU. Refleksjonsoppgave.

10:00–10:15 Pause

10:15–11:00 Det å lede komplekse og verdilada samtaler om bærekraftsutfordringer i klasserommet. Diskutere et eksempel.

11:00–11:15 Pause

11:15–12:00 Hvordan bidra til bærekraftbevisste elever ved egen skole? Refleksjon og erfaringsdeling.

12:00–12:15 Oppsummering og kort orientering om neste skoleår

 

Forarbeid

På samlingene i vår vil temaet være utforskende samtaler og samtaler om bærekraftig utvikling med elevene. Dette er et viktig kjerneområde i undervisning for bærekraftig utvikling.

Derfor gir vi dere en individuell tenkeoppgave; Tenk tilbake på en samtale du har hatt i klassen om et komplekst, og kanskje verdilada spørsmål som du tenker er knyttet til bærekraftig utvikling. Hva handlet samtalen om? Hva var viktig for å ha en god samtale? Eksemplet kan være fra tidligere erfaringer eller fra undervisningsopplegget/ene som dere har gjennomført eller planlegger i DNS.