Referat fra digital regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Agder, Vestfold og Telemark og Viken (tidl. Buskerud), 22. april 2021

Sted: Zoom
Tid: 22. april 2021

Referat fra samling i region sørøst

Torsdag 22. april møtte 24 lærere fra 13 ulike skoler fra regionen til digital, zoom-samling i Den naturlige skolesekken.

Hovedtema for dagen var den gode samtalen med dialog og meningsbrytning knyttet til bærekraftstema. Dette ble fokusert på i erfaringsdelinger, i presentasjoner og i en oppgave der vi tok for oss et typisk dilemma: Er det moralsk riktig å spise kjøtt?

Vi kom også inn på utviklingen av ulike tradisjoner for å undervise i bærekraftig utvikling. Fra 70-tallets oppstart med miljølære og fram til dagens utdanning for bærekraftig utvikling. De tre variantene/tradisjonene er: faktabasert, normativ og «pluralistisk». Selv om det har vært en utvikling og endring over tid kan vi fortsatt finne alle variantene også i dagens undervisning.

Som en oppfølging av temaet: undervisningstradisjoner, og en bevisstgjøring i eget arbeid, hadde vi mot slutten av samlingen en refleksjonsoppgave der skolene gikk inn i sitt prosjekt og snakket om: Hvordan jobber vi for å gi elevene et godt utbytte av prosjektet? Dette var knyttet til a) innhold – HVA og b) undervisningsmåter/metoder – HVORDAN.

Skolene skal innen 13. juni levere årsrapport for sitt prosjekt. Dette gjøres ved at hver skole bygger videre på underveisarbeidet som ble levert ved juletider.

Veien videre: Skolene vil få svar på sin søknad om deltakelse i DNS for neste skoleår, innen utgangen av mai.

Vi vil takke alle for oppmøtet, og for gode innspill underveis!

Hilsen Ingunn og Anja

 

Nettressurser

(skolelab.no)
Frist for innlevering av årsrapporten er 13. juni 2021.