Referat fra digital regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Nord-Trøndelag og Nordland, 22. april 2021

Sted: Zoom
Tid: 22. april 2021, kl. 09:00-14:00

Program

09:00–09:45 Velkommen og introduksjon
  Erfaringsdeling knytta til forarbeidet; grupper og plenum
09:45–10:00 Pause
10.00–11.30 Skolepresentasjon: Steigenskolen Nordfold
  Tilrettelegge for dialog og meningsbrytning
11:30–12:00 Matpause
12:00–13:00 Å lede komplekse og verdilada samtaler om bærekraftdilemmaer med elevene. Gruppediskusjon og deling i plenum.
13:00–13:15 Pause
13:15–14:00 Hvordan bidra til bærekraftbevisste elever ved egen skole? Refleksjon og erfaringsdeling.
  Oppsummering og kort orientering om siste del av skoleåret


Referat fra vårens samling i region Nordland og Nord-Trøndelag

Torsdag 22.april gjennomførte region Nordland og Nord-Trøndelag vårens samling i Den naturlige skolesekken. Samlinga ble også denne gangen gjennomført digitalt.

Tema for dagen var dialog, meningsbryting og refleksjon knyttet til tema som har med bærekraft å gjøre, spisset mot hvordan samtalen kan være et viktig bidrag i utviklingen av elevenes forståelse. Bærekraftstema preges gjerne av dilemma som har ulike perspektiv, interesser og gjerne verdier. Å lære seg å gå inn i denne type tema er en god læringsmulighet, selv om disse temaene i mange sammenhenger kanskje kan oppleves som litt vanskelige og følelseslada.

Dagen inneholdt også en skolepresentasjon fra ansatte ved Steigenskolen Nordfold, som på en meget god måte viste oss hvordan de bruker sine praktiske aktiviteter som utgangspunkt for samtaler og refleksjon, og hvordan de helt konkret legger til rette for dette. Denne måten å arbeide på var også ett av momentene juryen la vekt på i sin tildeling av årets UBU-pris til Steigenskolen Nordfold.

Samlinga ble preget av godt engasjement fra lærerne og gode innspill til fellesskapet i nettverket.
Skolene skal innen 13.juni levere årsrapport for sitt DNS-prosjekt. Dette gjøres ved at hver skole bygger videre på det underveisarbeidet som ble levert før jul.

De skolene som enda ikke har gjennomført digitalt møte med regionkontakt, vil få tilbud om dette innen kort tid.

Skolene vil få svar på sin søknad om deltakelse i DNS for neste skoleår, innen utgangen av mai.

 

Nettressurser

(skolelab.no)
Frist for innlevering av årsrapporten er 13. juni 2021.