Referat fra digital nettverkssamling for videregående skoler, 21. april 2021

Sted: Zoom
Tid: 21. april 2021, kl. 09:00–15:00


På samlingen vil temaet være dialog, utforskende samtaler og samtaler om bærekraftig utvikling med elevene. Dette er et viktig kjerneområde i undervisning for bærekraftig utvikling. Strinda VGS vil ha en presentasjon knyttet noe av dette.

Forarbeid

Tenk tilbake på en samtale du har hatt i klassen om et komplekst, og kanskje verdilada spørsmål som du tenker er knyttet til bærekraftig utvikling. Hva handlet samtalen om? Hva var viktig for å ha en god samtale? Eksemplet kan være fra tidligere erfaringer eller fra undervisningsopplegget/ene som dere har gjennomført eller planlegger i DNS.

 

Program

Kl. 09:0009:45: Velkommen og erfaringsdeling basert på forarbeidet

Kl. 09:4510:00: Pause

Kl. 10:0010:45: Skulepresentasjon Strinda VGS

Kl. 10:4511:00: Pause

Kl. 11:0011:30: Teoriøkt om ulike bærekrafttradisjonar i utdanninga

Kl. 11:3012:00: Lunsj

Kl. 12:0012:45: Elevdialog og utforskande samtale – eit praktisk døme

Kl. 12:4513:00: Pause

Kl. 13:0013:45: Bærekraftundervisning ved eigen skule

Kl. 13:4514:00: Avrunding

 

Referat

Fokuset for denne digitale nettverkssamlinga var å legge til rette for dialog og meiningsbryting blant elevar knytt til bærekraftspørsmål. Dette fokuset vart både kopla til teori og erfaringar rundt ‘den gode samtalen’ og fremming av ei pluralistisk undervisningstradisjon.

Strinda VGS haldt og ein skulepresentasjon på samlinga. Her fortalte Jorunn om satsinga på ‘Bærekraftskolen Strinda VGS’ og korleis den såg ut i praksis. På skulen er det både Team Bærekraft for lærarar og elevar. Team Bærekraft for elevane er med og former bærekraftfokuset både på skulen generelt og i undervisninga. Jorunn var open om både suksesshistorier og utfordringar ved å fremme ei bærekraftsatsing ved skulen, noko dei andre lærarane sette pris på å høyre om.

Det var deltakarar med frå alle dei 26 skulane i nettverket. Totalt var det 42 deltakarar på samlinga.

Generelt på samlinga var det lagt opp til mykje erfaringsdeling mellom lærarane knytt til elevdialog og pluralistisk undervisningstradisjon. Det kom fram fleire gode og nyttige innspel i plenum for korleis desse perspektiva kan bli ivaretatt i undervisninga. Erfaringsdelinga vart i hovudsak gjennomført mellom dei ulike skulane, men der ein siste del var dedikert til utvikling i eige prosjekt. 

Alt i alt føler me at dagen la opp til at me fekk gått i djupna på temaet elevdialog og meiningsbryting, både ut frå forsking og teori, og ut frå praktiske døme og erfaringar.

For dei som ønsker å fordjupe seg i tematikken, vart det delt lenke til følgande studiar:

The Effectiveness of Education for Sustainable Development Jelle Boeve-de Pauw, Niklas Gericke, Daniel Olsson & Teresa Berglund

Att utbilda för hållbar utveckling – ett pluralistiskt perspektiv Johan Öhman

Att stärka elevers handlingskompetens för en hållbar utveckling. Daniel Olsson & Teresa Berglund 

 

Nettressurser

(skolelab.no)
Frist for innlevering av årsrapporten er 13. juni 2021.