Digital regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Agder, Vestfold og Telemark og Viken (tidl. Buskerud), 24. september 2020

Sted: Digital samling på Zoom. (Lenke kommer i mail)
Tid: 24.9.20, kl. 9.00-15.00

Velkommen til samling for region sør-øst. Vi skulle gjerne hatt en fysisk samling nå i høst, men på grunn av usikkerhet rundt korona-situasjonen har vi valgt å ha en digital variant ved bruk av zoom. Alle skoler har fått tilsendt mail med info om åpmelding (frist 17. sept).

Vi håper dere har mulighet til å stille med (minst) to lærere pr. skole, da det blir satt av tid til drøfting av eget skoleprosjekt. Og i den sammenheng ønsker vi at lærerne fra samme skole sitter sammen (med passe avstand...) under samlingen. Håper det lar seg gjøre.

På samlingen skal vi planlegge og diskutere rundt undervisning for bærekraftig utvikling knyttet til

-  erfaringsdeling fra forarbeidet, egne skoleprosjekter og koblinger til nye læreplaner LK20

-  diskusjoner og refleksjoner rundt kritisk tenkning knytta til undervisning for bærekraftig utvikling

-  planlegge for helhetlige skoleprosjekter, skolemodellering og videreutvikling av egne skoleprosjekter

Ta kontakt med din regionkontakt om du lurer på noe.

 

Referat fra regional samling i DNS, 24. september 2020
Region Agder, Vestfold og Telemark og Viken (tidl. Buskerud)

Onsdag 24. september møtte 35 lærere fra 18 ulike skoler fra region Sør-Øst til digital samling i Den naturlige skolesekken. Vi hadde håpet på å kunne møtes «fysisk», men ettersom smittesituasjonen rundt korona-epidemien var så usikker, ble møtet holdt på zoom.

Tema for dagen var arbeid med kritisk tenkning knyttet til undervisning for bærekraftig utvikling (UBU), samt hvordan man kan planlegge for et helthetlig skoleprosjekt. Det ble også satt av tid til erfaringsdeling mellom skolene.

I år har vi hele 11 skoler som deltar med DNS-prosjekt for første gang. Vi startet derfor med en liten uformell «bli-kjent-aktivitet» der lærerne ble plassert i grupper der de skulle presentere eksempler på høsttegn for hverandre. Deretter gjennomgikk vi planen for dagen, før lærerne ble delt inn i grupper der de nye skolene skulle fortelle om sine foreløpige planer for DNS-året. De erfarne skolene sa noe om hva som var de viktigste endringene i deres prosjektet gjennom den perioden de hadde deltatt. Til slutt i denne bolken delte de erfarne skolene sine beste råd med de nye skolene.

Deretter fikk lærerne en kort presentasjon av DNS’s fokusområder og hvordan nettverket er organisert. Etter pausen var temaet kritisk tenkning som er et sentralt mål i den nye læreplanen. Målet med denne økta var å øke bevisstheten rundt bruk av kritisk tenkning knyttet til undervisning for bærekraftig utvikling. På samlingen ble det diskutert og reflektert rundt hva som kjennetegner en kritisk tenker og hvordan skoleprosjektene i større grad kan legge til rette for kritisk tenkning hos elevene.

I siste del av samlinga var fokus retta mot hvordan skolene kan få til en helhetlig planlegging av DNS-prosjektet. DNS sin plakat for planlegging av undervisning/prosjektet (se: https://www.lektor2.no/binfil/download2.php?tid=2216629) ble presentert som et godt verktøy i så måte. Videre ble betydningen av å få til en sammensatt problemstilling i prosjektet løfta fram som sentralt. Problemstillinger knytta til bærekraftig utvikling er ofte komplekse og verdilada. Gjennom presentasjon bl.a. av et skoleeksempel, fikk lærerne sett at faglige aktiviteter i seg selv ikke er nok til å få elevene til å utvikle handlingskompetanse for bærekraftig utvikling. Ved hjelp av en god og sammensatt problemstilling vil prosjekt kunne få et tydeligere fokus på bærekraftig utvikling.

Dagen ble avsluttet med en planlegging av prosjektene og gjennomgang av resten av året.

Viktige datoer:

  • Innlevering av undervegsarbeid: november/desember
  • Nasjonal digital konferanse: 12. februar 2021
  • Dere vil også få tilbud om digital veiledning i løpet av november eller mars/april.

Vi vil takke alle for oppmøtet, og for gode innspill underveis!

 

Hilsen Anja og Ingunn