Digital regionsamling for barne- og ungdomsskolene i Innlandet og Viken (tidl. Akershus nord), 28. april 2020

Referat fra regionsamling i Den naturlige skolesekken på Zoom
for barne- og ungdomsskoler
i Innlandet og Viken nord, 28. april 2020

11 lærere fra 7 skoler i regionen møtte til den andre regionale samlingen i Den naturlige skolesekken, 28. april kl. 09.00-14.00. 4 skoler var forhindret fra å delta pga. gjenåpningen av barnetrinnet. Møtet foregikk på Zoom. Programmet var slik:

Vi startet med å dele tanker og erfaringer i plenum rundt den aktuelle situasjonen som corona-pandemien har skapt. Mange lærere formidlet en opplevelse av at det har vært en bratt læringskurve med overgang til digital hjemmeundervisning. Mye fungerer bra og mange mener denne perioden har gitt dem erfaringer som de vil ta med seg i framtidig undervisning.

På forhånd var det sendt ut to Power Point-presentasjoner med lydfil til lærerne:

  1. «Fagfornyelsen bærekraftig utvikling. Forberedelse til læreplananalyse»
  2. «Tverrfaglig undervisning med utgangspunkt i ny læreplan»

 

  1. Læreplananalyse og bærekraftig utvikling

Power-Point 1 presenterte de sentrale tankene bak det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling i fagfornyelsen og hvordan dette perspektivet er ivaretatt i læreplanen. Tiden mellom kl. 09.30-10.30 var satt av for den enkelte deltaker til å se igjennom presentasjonen for å forberede en analyse av hvordan bærekraftig utvikling er ivaretatt i fagfornyelsen. I det påfølgende gruppearbeidet skulle lærerne identifisere formuleringer i kompetansemålene for fag som direkte eller indirekte kan knyttes til bærekraftig utvikling. Målet var:

  • Å bidra i prosessen med å analysere fag og kompetansemål for å se etter potensialet i undervisning for bærekraftig utvikling.
  • Spisse eget skoleprosjekt når det gjelder elevutbytte og hvordan dette kan vurderes i et tverrfaglig prosjekt om bærekraftig utvikling.

Dette var en aktivitet som tok sikte på å skape økt bevissthet om hvordan bærekraftig utvikling er ivaretatt i læreplanene for fagene.

  1. Tverrfaglighet og bærekraftig utvikling i egne skoleprosjekter

Power-Point 2 presenterte potensialet for tverrfaglighet i fagfornyelsen. Tiden mellom kl. 11.30-13.00 var satt av for den enkelte deltaker til å se igjennom presentasjonen og for å forberede en arbeidsøkt om tverrfaglighet i eget skoleprosjekt.

Kl. 13.00 møttes deltakerne igjen på Zoom. Lærerne arbeidet i grupper hvor de analyserte egne skoleprosjekter for å identifisere fag og kompetansemål i fagene med «UBU-briller». Målet var å finne ut hvordan fagene sammen kan bidra til at prosjektet fremmer bærekraftig utvikling samtidig som fagenes kompetansemål ivaretas. Dette arbeidet var starten på en prosess som teamet av lærere ved den enkelte skole skal fullføre i mai.  Rammene for arbeidet framgår av tabellen under:

Utvalgte kompetansemål, skjermbilde

I månedsskiftet mai-juni vil skolene bli kontaktet av regionkontaktene for å avtale et Zoom-møte for å:

  • diskutere utvalgte kompetansemål for eget skoleprosjekt
  • diskutere hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger lærerne ønsker at elevene skal utvikle og hvordan det kan vurderes
  • diskutere status for prosjektet
  • samtale om hva lærerne tenker om den videre utviklingen av skolens prosjekt.

Zoom-møtet vil ha en ramme på 45-60 min.

 

Elverum 28. april 2020

 

Anne Bergliot Øyehaug og Arne N. Jordet

Regionale kontakter Den naturlige skolesekken