Digital regionsamling for barne- og ungdomsskolene i Agder, Vestfold og Telemark og Viken (tidl. Buskerud), 28. april 2020

Tirsdag 28. april møtte 21 lærere fra 13 ulike skoler fra region Sør-Øst til digital samling i Den naturlige skolesekken. Møtet ble holdt på zoom. Det var noen barneskoler som hadde meldt forfall siden skoleåpning for 1.-4. trinn, etter Koronastengning, foregikk akkurat disse dagene (mandag 27. april).

For de som hadde anledning til å delta var fokus retta mot ny læreplan og på hvilket potensiale denne har for undervisning i bærekraftig utvikling.

Målet for dagen var å:

  • se etter potensiale for undervisning i bærekraftig utvikling i den nye læreplanen,
  • gi et eksempel på hvordan man kan tilrettelegge for vurdering av elevutbytte i tverrfaglige DNS-skoleprosjekter.

Som en liten «oppvarming» ble lærerne plassert i ulike grupperom («breakout rooms») i zoom der de skulle fortelle hvilke vårtegn de hadde sett. Denne hyggelige aktiviteten fra «Miljølære.no», som mange skoler gjennomfører hver vår, kan også utvides til en refleksjon over klimaendringer siden våren kommer tidligere nå enn for en generasjon siden.

Tilbake i plenum, så vi nærmere på hvordan bærekraftig utvikling (BU) kommer frem i Overordna del i ny læreplan. Deretter fikk lærerne presentert et eksempel på hvordan man kan analysere læreplanen m.t.p. kompetansemål som gir direkte føringer for BU, og kompetansemål som kan være med på å fremme BU, men litt mer indirekte. Lærerne jobbet i grupper der de markerte og diskuterte disse aktuelle, nye kompetansemålene.

Regionkontaktene presenterte også resultater fra forskning som viser hvilke potensiale som ligger i ulike fag når det gjelder utdanning for bærekraftig utvikling. Det viser seg bl.a. at det er et uutnytta potensiale spesielt i norsk og KRLE, og at kompetansemål som utfordrer elevene mer på refleksjon, utforskning, argumentasjon, kritisk tenkning og etiske dilemmaer kunne i større grad vært tatt med i DNS-prosjektene.

Deretter var det satt av 30 minutter til arbeid med eget skoleprosjekt der lærerne skulle se nærmere på hva som kan være aktuelle fag og kompetansemål i eget prosjekt. Dette for å videreutvikle skoleprosjektene og tilpasse, og utnytte, mulighetene i den nye læreplanen.

Da alle igjen var samlet i plenum på zoom, fortalte Orerønningen ungdomsskole, som er i sitt 4. år i DNS, hvordan prosjektet deres hadde utviklet seg fra et enkelt miljø-fokus for en klasse i deres første DNS-år til et langt mer omfattende bærekraftsopplegg for hele skolen, med ulike tema og progresjon fra 8. – 10 klasse. De presenterte også et elevprodukt utviklet av 10. trinn: en flott Sway om bærekraftsutfordringene som er knyttet til vann.

Siste del av samlinga fikk lærerne presentert et eksempel på hvordan man kan tilrettelegge for vurdering i et tverrfaglig BU-prosjekt. Det kom da frem at ved å ha en spissa og BU-retta problemstilling i prosjektet, ble det lettere å se hvilke fag og kompetansemål som var relevante for BU.

Det er viktig å reflektere over hvilke elevutbytte (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) man ønsker at elevene skal ha i prosjektet siden dette vil være med på å gi grunnlag for at også vurderinga blir mer spissa og tydelig.

Lærerne fikk presentert følgende oppgaver som et videre arbeid med eget prosjekt:

  1. Velg ut aktuelle kompetansemål i ulike fag i ny læreplan som passer til deres skoles DNS-prosjekt.
  2. Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger ønsker dere at elevene skal utvikle og hvordan kan det vurderes?

Dette er noe vi kan diskutere (og veilede rundt) på digitalt møte med hver enkelt skole i løpet av mai/juni.

Til slutt ble det minnet om at frist for årsrapportering er 25. juni, og at skolene som ønsker å bli med videre i DNS (og får godkjent sin søknad) foreløpig setter av 24. og 25. september som mulige datoer for høstsamlingen. Enten den blir fysisk, på campus Porsgrunn, eller digital.

Vi vil takke alle for oppmøtet, og for gode innspill underveis!

Hilsen Anja og Ingunn