Digital regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Svalbard, Troms og Finnmark, 16. april 2020

Referat  fra regionmøte i Region Nord

Torsdag 16. april kl. 10.00 – 16.00 ble det gjennomført en digital regional samling i Den naturlige skolesekken for regionen Troms og Finnmark og Svalbard.

Alle skoler var representert med minst en lærer unntatt Saga skole som hadde meldt frafall og Borkenes skole hvor innkallingen hadde havnet i søppelposten. Møtet ble gjennomført på zoom.

For de som hadde anledning til å delta var fokus retta mot ny læreplan og på hvilket potensiale denne har for undervisning i bærekraftig utvikling.

Målet for dagen var å:

  • se etter potensiale for undervisning i bærekraftig utvikling i den nye læreplanen,
  • gi et eksempel på hvordan man kan tilrettelegge for vurdering av elevutbytte i tverrfaglige DNS-skoleprosjekter.

Etter velkomst og kort gjennomgang av plan for møtet ble  lærerne plassert i ulike grupperom i zoom hvor de fikk anledning å utveksle erfaringer med nettundervisning og oppfølging av elever i Corona-tida.

Tilbake i plenum fulgte vi PowerPoint fra DNS hvor vi så nærmere på hvordan bærekraftig utvikling (BU) kommer frem i Overordna del i ny læreplan. Lærerne fikk presentert et eksempel på hvordan man kan analysere fagplanen i naturfag i.f.t. kompetansemål som gir direkte føringer for BU, og kompetansemål som kan være med på å fremme BU, men litt mer indirekte. Lærerne jobbet deretter 30 min. i grupper der de markerte og diskuterte disse aktuelle, nye kompetansemålene.

Vi fortsatte etter lunsjpausen med en gjennomgang av forskningsartikkelen til Eli Munkeby et al. som viser hvilke potensiale som ligger i ulike fag når det gjelder utdanning for bærekraftig utvikling. Det viser seg bl.a. at det er et uutnytta potensiale spesielt i norsk og KRLE, og at kompetansemål som utfordrer elevene mer på refleksjon, utforskning, argumentasjon, kritisk tenkning og etiske dilemmaer kunne i større grad vært tatt med i DNS-prosjektene.

Etter en kaffepause fikk lærerne presentert et eksempel på hvordan man kan tilrettelegge for vurdering i et tverrfaglig BU-prosjekt. Det kom da frem at ved å ha en spissa og BU-retta problemstilling i prosjektet, ble det lettere å se hvilke fag og kompetansemål som var relevante for BU.

Resten av samlingen var satt av til arbeid med eget skoleprosjekt der lærerne skulle se nærmere på hva som kan være aktuelle fag og kompetansemål i eget prosjekt. Dette for å videreutvikle og spisse egne skoleprosjekt for å utnytte og se mulighetene i Fagfornyelsen.

Vi avrundet samlingen med å planlegge digitale møter med hver enkelt skole og en påminning om å sende inn både årsrapporteringen 2019/2020 og ny søknad for 2020/2021.

Deltakerne ga uttrykk for at faglig innhold var veldig nyttig og at  gjennomføringen på zoom fungerte greit.

Vi sendte ut pdf fil av PowerPoint til alle skoler/lærere i etterkant av møtet.

 

Wenche og Karin