Referat fra regionsamling Akershus nord, Hedmark og Oppland, 9. april 2019

Referat fra regionsamling for skolene i Den naturlige skolesekken
i Akershus nord, Hedmark og Oppland

Sted: Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar, Rom B245.

Tid: 9. april 2019, kl. 09.30 - 15.30

Publisert onsdag 10. april 2019

 

Program for dagen:

09:30 – 09:45     Innledning

09:45 – 11:15     Økt om 3 hovedperspektiver i DNS: 1) Bruk av nærmiljøet 2) Utforskende arbeids-måter og 3) Sammensatte problemstillinger. Metode: Kunnskapssirkel.

11:15 – 11:30     PAUSE

11:30 – 12:15     Økt 1 om tverrfaglighet

12:15 – 13:00     Lunsj

13:00 – 13:45     Økt 2 om tverrfaglighet

13:45 – 14:00     PAUSE

14:00 – 15:00     Utvikling av eget prosjekt

15:00 – 15:15    Oppsummering og årsrapportering        

 

13 lærere fra 6 skoler møtte. Tre skoler meldte forfall, to pga. sykdom og en pga kollisjon med andre gjøremål. Mål for dagen var refleksjon og framdriftsplanlegging i skolens DNS-prosjekt, med fokus på tverrfaglighet. Målet var også å bidra til kompetanseheving på bærekraftig utvikling og utdanning for bærekraftig utvikling og bidra med verktøy til planlegging og refleksjon rundt samarbeid og undervisning på tvers av fag.

Vi startet samlingen med et tilbakeblikk på den nasjonale konferansen 8. februar.  

Deretter tok vi utgangspunkt i de tre temaene fra den nasjonale konferansen som skal legges til grunn for alle skoleprosjektene:

  1. Bruk av nærmiljøet
  2. Utforskende arbeidsmåter
  3. Sammensatte problemstillinger

En skole hadde en kort presentasjon om tema 1 «Bruk av nærmiljøet» som innledning. Vi brukte deretter Kunnskapssirkel («Knowledge Building Circle») som metode hvor lærerne utvekslet tanker og ideer om temaet. Kunnskapssirkel er en metode der lederen fasiliteter kunnskapsdeling mellom deltakerne. Metoden bygger på sosial læringsteori der kunnskapen er distribuert mellom deltakerne og hvor deling av kunnskaper gir den enkelte deltaker tilgang til den kollektive kunnskapen i gruppa. Utgaver av denne metoden kan være kjent for flere lærere, men i denne samlingen var fokuset å bruke metoden for å få frem hvordan man kan trene på å være aktive lyttere, respektere andres meninger og øve på samarbeid sammen med elevene. Selve metoden med tilhørende regler ble gjennomgått før vi brukte den på de tre temaene. Deretter samtalte lærerne skolevis for å kunne relatere perspektivene som hadde kommet opp i sirkelsamtalen til sitt skoleprosjekt. Samme metode ble brukt på tema 2 og 3.

Samarbeid og behov for tverrfaglig arbeid i skolen er aktualisert i nyere nasjonale styringsdokumenter for skolen. Tverrfaglig samarbeid i skolen, skal bidra til at elevene oppnår dybdelæring og relevant kompetanse, ved at de forstår sammenhenger innad i fag og mellom fag. Det ble gjennomført en faglig økt før lunsj og en etter lunsj hvor lærernes praksis og erfaringer med tverrfaglig arbeid var tema. Øktene avdekket kompleksiteten i og utfordringer knyttet til tverrfaglig arbeid i skolen på flere plan: utfordringer knyttet til organisering av samarbeidet mellom lærerne på tvers av fag, støtte fra ledelsen, skolekultur og elevenes læring. Hver av øktene besto av en aktivitet som lærerne kan ta med tilbake til egen skole og gjennomføre med kollegaer.

Hedmark_kategorisering

Den siste delen av samlingen var satt av til utvikling av eget skoleprosjekt. Tanken var at lærerne skulle bruke impulsene fra samlingen til å videreutvikle eget prosjekt. 

Det ble gitt informasjon om videre arbeid og års-rapportering, som har frist 14. juni 2019.