Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Finnmark, Troms, Nordland og nordlige del av Trøndelag, 19.-20. mars 2019

Referat fra regionsamling for DNS-skoler i Finnmark, Troms, Nordland og nordlige del av Trøndelag.

Regionsamling for DNS-skoler i nordre delen av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

19.03 – 20.03.2019 på  Hell, Stjørdal

 

Deltakerne: 31 lærere og fire regionkontakter

Tirsdag:

Lærerne ble godt tatt imot og presentert for hverandre. Planen for samlinga ble gjennomgått.

Vi startet det faglige arbeidet med en presentasjon av prosjektet til Solvang skole. Dette skoleprosjektet ble presentert på den nasjonale konferansen i februar og ble nå brukt som utgangspunkt for et gruppearbeid der lærerne analyserte det Solvang har gjort ut fra en modell av fire UBU-faktorer. Erfaringene fra analysearbeidet ble tatt med over i arbeid med eget skoleprosjekt.  Deretter oppsummerte vi både gruppearbeid og arbeid med eget prosjekt. Et moment i oppsummeringen var at det er viktig å få inn alle tre bærekraftmomentene (sosial, økonomisk, miljø) i prosjektet. Det er lett bare å fokusere på miljøaspektet. Det ble tatt opp hvordan man kan få inn det økonomiske aspektet i prosjektet. Noen påpekte at det kan være nyttig å gå tidlig ut med informasjon til elever og foreldre, og få foreldre involvert i prosjektarbeidet: «Ikke undervurder kraften i foreldregruppen!»

Etter en solid lunsj presenterte Linda Hansen fra Honningsvåg skole bøkene om «Steinura» og hvordan disse blir brukt både i barnehage og skole.

Presentasjon_nord

Temaet for siste delen av dagen var sammensatte problemstillinger. Etter en teoretisk gjennomgang av temaet ble kunnskapsbyggingssirkel som metode introdusert. Deretter jobbet vi i fire kunnskapsbyggingssirkler med den dagsaktuelle problemstillingen «Bør det bygges skole på en gammel søppelfylling»?

Etterpå jobbet skolene med eget prosjekt i forhold til sammensatte problemstillinger og hvordan de helt konkret kan arbeide med elever i forhold til de sammensatte problemstillingene. Vi avsluttet dagen med felles middag.

 

Onsdag:

Dagen starten med en presentasjon, både via film og foredrag, fra Sørenget skole i Namsos, der de la frem hvilket tema de jobber med og hvordan det jobbes med temaet på skolen.  I presentasjonen ble det blant annet fremhevet hvordan materiell på natursekken.no og FN sin hjemmeside kan brukes direkte i klasserommet og ovenfor kolleger. Lærerne fra Sørenget poengterte også hvor viktig det er med deling i kollegiet og at DNS gir rom for utvikling: «Det er lov å være på vei med prosjektet».

Deretter gikk vi over til temaet tverrfaglighet. Etter en kort introduksjon av tverrfaglig arbeid jobbet vi igjen i kunnskapsbyggingssirkler med fordeler og utfordringer med tverrfaglig arbeid i skolen. Med utgangspunkt i dette jobbet lærerne gruppevis videre med en aktivitet der de skrev på lapper hvordan de jobber tverrfaglig på skolen og hvordan dette arbeidet kan forbedres/utvikles videre. Lappene ble kategorisert og samlet på en felles «veggavis» i fem ulike kategorier (System, administrasjon, lærere, planlegging, annet).

PC

  Gruppearbeid_nord

I oppsummeringen av aktiviteten ble det lagt frem teori om ulike typer tverrfaglighet og ny forskning om både elevers, læreres og rektorers oppfatning av tverrfaglig arbeid. I siste del av økta jobbet lærere på hver enkelt skole med videreutvikling og planlegging av tverrfaglig arbeid i eget prosjekt. Lærene fikk utdelt 2 tabeller til hjelp i dette arbeidet.

Vi avsluttet samlingen med en kort evalueringsrunde, info om årsrapportering og diskusjon om videre samlinger fremover.