Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Akershus nord, Hedmark og Oppland, 20. september 2018

 

 

 

23 lærere fra 10 skoler i regionen møtte til årets første samling i Den naturlige skolesekken (DNS) på Høgskolen i Innlandet, på lærerutdanningen i Hamar. Gjennom erfaringsdeling, arbeid med eget prosjekt og faglige og fagdidaktiske økter var målet for dagen å:

  • bidra til kompetanseheving på bærekraftig utvikling og utdanning for bærekraftig utvikling
  • bidra til refleksjon og framtidsplanlegging i skolens DNS-prosjekt
  • øke kompetansen på bruk av kritisk tenkning knyttet til undervisning for bærekraftig utvikling.

 

Samling Hamar 3

 Dagen startet med en erfaringsdeling der lærerne delte sine forventninger til og erfaringer fra deltakelse i Den naturlige skolesekken. Deretter reflekterte vi over data fra enspørreundersøkelse som kartlegger læreres erfaringer fra deltakelse i DNS over tre år.

Så arbeidet vi med begrepet bærekraftig utvikling fra to synsvinkler:

  • Lærerne fikk et «leseoppdrag» om plastproblemet i havet for å se nærmere på hvordan bærekraftig utvikling er et tverrfaglig begrep som berører et samspill mellom miljømessige, sosiale og økonomiske perspektiver. Dette er perspektiver som alle skoleprosjekter i DNS skal fange opp.
  • Vi så videre på miljøutfordringenes etiske dimensjoner. Her tok vi utgangspunkt i FN-filmen på: https://youtube.com/watch?v=8WrMCdnSnqc

«Oppdraget» lærerne fikk nå var å se filmen og registrere alle normative eller verdiladede utsagn (hvordan noe bør være) til forskjell fra empiriske utsagn (hvordan noe er).

 

På denne bakgrunn skulle lærerne presentere egne skoleprosjekt i grupper og diskutere

prosjektene i lys av disse perspektivene; med vekt på samspillet mellom miljø, økonomi og
sosiale forhold og de etiske perspektiver.

samling Hamar_18sept 18

 

Etter lunsj ble bærekraftig utvikling knyttet opp mot Overordna del av læreplanen og skolens
verdigrunnlag slik dette er formulert i formålsparagrafen. Lærerne skulle reflektere over eget
DNS-prosjekt og diskutere i hvilken grad disse verdiene er ivaretatt i eget prosjekt.


Deretter tok vi opp tråden fra forrige samling og arbeidet videre med kritisk tenkning og hva
som kjennetegner en kritisk tenker. Lærerne fikk utdelt en kunnskapsbasert oversikt over hva
som kjennetegner kritisk tenkning. Disse kjennetegn ble så brukt for å analysere en elevtekst
fra et skoleeksempel for å vurdere hvordan elevteksten ivaretok disse kritiske perspektiver.
Lærerne reflekterte så over hvordan de kan legge til rette for den kritiske tenkeren i eget
prosjekt.  

Samling_Hamar18 sept_18_2

Siste delen av dagen arbeidet vi med modellen for handlingskompetanse og lærerne hadde en
kort erfaringsutveksling om elevutbytte i eget prosjekt før lærerne jobbet videre med egne
prosjekter. Her var det ulike fokus på skolene avhengig av hvor lenge de har deltatt i
Natursekken.


Gjennom hele dagen ble det delt viktige erfaringer og gitt konstruktive innspill fra en engasjert
gruppe både i plenum og i gruppediskusjoner. En av skolene ga tilbakemelding om at de i det
videre arbeidet ønsker noe mer fokus på småskoletrinnet i eksemplene som brukes på
samlingene.


Monica Opsal, som er ny prosjektleder i Den naturlige skolesekken, deltok på samlingen.


Det er lagt ut informasjon om underveisrapport med frist 30. november.


Informasjon om levering av poster og påmelding til deltakerkonferansen 8. februar 2019 på
www.natursekken.no vil bli lagt ut.

 

Program 20. september 2018

09:30 – 10:30              Innledning og erfaringsdeling mellom skolene

10:30 – 11:30              BU og UBU-aktiviteter

11:30 – 12:00              Arbeid med tema og problemstilling for prosjektene.

12:00 – 12:45              Lunsj

12:45 – 15:30              Videre arbeid med tema og problemstilling for prosjektene. Arbeid
                                    med eget prosjekt.

Alle må ta med skolens egen søknad som er levert i skolelab, denne trenger dere når dere skal arbeide med eget prosjekt i løpet av samlingen.

 Mål for nettverkssamlingen er refleksjon og framtidsplanlegging i skolens DNS-prosjekt. Det vil bli lagt opp til en veksling mellom kompetanseheving gjennom presentasjoner og modellering, eksempler fra praksis, erfaringsdeling og refleksjon og arbeid med eget prosjekt.

Dersom du er ny i Den naturlige skolesekken, kan du gjerne lese denne om undervisning for bærekraftig utvikling: https://www.natursekken.no/c1187995/artikkel/vis.html?tid=2102114

Dersom du har deltatt tidligere, kan du gjerne lese deg opp på denne om tverrfaglig undervisning og samarbeid : https://www.natursekken.no/c1187999/nyhet/vis.html?tid=2160350

Alle kan gjerne oppdatere seg på "Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen": https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf