Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, 15. mars 2017

27 lærere fra tilsammen 15 skoler møttes på Dragefjellet skole i Bergen, til vårens samling for skoler i Vestlandsregionen.  Skolelaboratoriet i Realfag var vertskap og derfra stilte Frede Thorsheim. Regionkontaktene i DNS, Olaug Vetti Kvam og Linda Mork-Knudsen hadde regien. I tillegg hadde vi med oss Karoline Mihle-Koller fra DNS sin gruppe på naturfagsenteret og Eli Munkebye, regionkontakt i DNS for skoler i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Utforskende undervisning

Innledning 

Samlingen ble innledet med noe praktisk informasjon om DNS og arbeidet videre. Lærere og regionkontakter kom sammen frem til at DNS er et prosjekt man blir med i for å utvikle seg didaktisk og spesielt innenfor undervisning for bærekraftig utvikling(UBU). På veien dit blir man blant annet utfordret på å rapportere inn til regionkontaktene i et bestemt oppsett. Her legges det opp til at man skal reflektere over hvordan undervisningen er tverrfaglig, utforskende og at den tar inn i seg alle perspektiver i bærekraftig utvikling (BU). Både underveisrapport og sluttrapport er ment som arbeidsverktøy i utviklingen av prosjektet, samtidig som det gir regionkontaktene mulighet til å gå inn og veilede i prosessen. 

Sammensatte problemstillinger i bærekraftig utvikling

Elevene vil gjerne ha enkle svar, men tema vi arbeider med innenfor BU har ikke enkle løsninger. Verden elevene skal leve i blir stadig mer kompleks. Forskere arbeider med hvordan vi skal lære oss å håndtere kompleksitet og usikkerhet. Prinsippene for bærekraftig utvikling kan vi formulere som ‘nok for alle – alltid’. Vi kan se dette som målet for all undervisningen vi driver med. Bærekraftig utvikling har tre perspektiver; økonomi, samfunn og miljø. Tiltak kan gjerne være bra for miljø, samfunn eller økonomi uten å være bærekraftig – fordi ett eller to av de andre perspektivene mangler. Det er når vi finner overlapp mellom de tre perspektivene - der alle tre hensyn er ivaretatt, at vi oppnår bærekraftig utvikling. Dette overlappet kan variere. Økonomi er nå den dominerende sektoren, og vi trenger å ta mer hensyn til miljøperspektivet for å oppnå en bærekraftig utvikling. 

Enkle problem kan bli formulert presis, de har entydige svar, mens de sammensatte problemene har diskuterbare svar, som ikke uten videre kan bli etterprøvd. Vi må lete etter de komplekse problemstillingene i prosjektene våre, for det er disse som gir elevene trening i å møte den virkelige verden og kunne bidra med sin handlingskompetanse gjennom blant annet å argumentere og vurdere i en sammensatt sak. Eksempler på sammensatte problemstillinger kan være ‘Kan vi hindre biedød?’, ‘Bør vi bygge vindturbiner på Flishovda?’

Hvor er så de sammensatte problemene i prosjektet i Den Naturlege Skulesekken? Deltakerne arbeidet i grupper med å identifisere problemstillinger klassene kan arbeide med. Det viste seg at man i de ulike prosjektene kunne gjøre små grep med formuleringen av problemstillingene for å få dem til å bli mer sammensatte.  

UBU

Utforskende arbeidsmåter

Utforskende arbeidsmåter er et anna bærende element i UBU. Fra før er vi kjent med 5E modellen som et verktøy for en god helhetlig undervisning der utforskende læring står sentralt. Basert på denne modellen ble det presentert et verktøy, en loop, for elevene sitt utforskende arbeid: 

Loop

Det ble vist eksempel på hvordan elever kan arbeide både med påstander og argument, og med utforskende feltarbeid, ved hjelp av verktøyet. Deltakerne kan deretter arbeide med å finne fram til forskbare spørsmål, eller enda bedre: hvordan elevene kan formulere spørsmål, i prosjekt skolen har. Gjennom egne diskusjoner og veiledning kan elevene gå videre gjennom stegene i arbeidsmåten. De blir engasjerte, og de lærer både fagstoff og om vitenskapelig arbeidsmåte.

Gruppediskusjon om skolene sine prosjekt i Den Naturlege Skolesekken viste at det er stort rom for utforsking. Spørsmålet som blir stilt vil avgjøre hvordan de neste grønne rutene blir fylt ut; spørsmålet ‘er for mye plast i omløp’ krever en annen form for utforsking og datasamling enn spørsmålet ‘hva vil det føre til å etablere en ny gangveg gjennom naturområdet ved skolen’.

Argumenterende skriving i UBU

Argumenterende skriving blir raskt et naturlig element i arbeidet for å gi eleven mulighet til å anvende kunnskap og vise sin handlingskompetanse i form av et tverrfaglig produkt. Elevprodukt kan ha flere former: film, foto, modeller, eller en tekst i fagartikkelsjangeren, alt basert på egne observasjoner eller annen datainnsamling og analyser av dette.

Man bør bruke tid i forarbeidet til skrivingen og ta inn argumenter til alle perspektiver i BU. På den måten går elevene mer i dybden av fagstoffet, og arbeider analytisk og argumenterende. Videre kan man legge opp skrivearbeidet på en strukturert måte gjennom bruk at maler og med aktiv veiledning fra lærer. Vi gikk inn i den såkalte "5-avsnittsmetoden" på denne samlingen. Dette er en mal der eleven først noterer tre viktige punkt fra argumentene. Videre lager de setninger og avsnitt ut fra dem. Innledning og avslutning blir lagt til, og til slutt arbeider man med å utvide setningene til avsnitt og med å få teksten til å henge sammen. Flere fag kan bidra til den argumenterende skrivingen, slik at eleven får oppleve sammenheng mellom fagene. Revidert læreplan bygger blant annet på prinsippet om at fagene skal eie tema, men ha sammenheng.

tverrfaglig.prosess.produkt

Elevene våre vil møte mange sammensatte problem og dilemma. Å sette dem i stand til å vurdere, argumentere og ta avgjørelser der de populistiske løsningene er for enkle, er det viktigeste vi kan gjøre for dem.

Vi takker for en utbytterik og hyggelig samling sammen med skolene på Vestlandet, og ønsker alle lykke til med planlagte aktiviteter i ukene frem mot sommeren.

Hilsen Olaug, Frede, Eli, Karoline og Linda.

 

 ...................................................................................

Program for dagen:

 

10:00 Velkommen og informasjon v/Linda Mork-Knudsen.

10:15 Bærekraftig utvikling innbyr til undervisning om sammensatte problemstillinger! v/Olaug Vetti Kvam.

11:00 Hvilke sammensatte problemstillinger finner vi i vårt prosjekt? Arbeid i grupper.

12:00 Lunsj.

13:00 Utforskende arbeidsmåter og 5E-modellen v/Linda Mork-Knudsen.

13:30 Hvordan beskriver vi utforskende arbeidsmåter i prosjektet vårt? Arbeid i grupper.

14:15 Pause.

14:30 Argumentasjon og skriving i alle fag v/Karoline Mihle-Koller. 

15:45 Arbeidet videre i vår v/Linda Mork-Knudsen.

16:00 Slutt.

 

Påmelding innen 13. mars:

https://www.skolelab.no/minside/kurs/?kurs_id=1203