Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Hedmark, Oppland og Akershus nord, 6. mars 2017

Andre regionale samling for skoler i Akershus nord, Hedmark og Oppland ble gjennomført mandag 6. mars på Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar. 28 lærere fra 13 barne- og ungdoms-skoler i regionen deltok. 

Hedmark

Sammensatte problemer (‘Wicked problems’)

Første del av samlingen var viet begrepet sammensatte problemer (‘wicked problems’), et begrep som ble introdusert på første regionale samling høsten 2016. Begrepet brukes om miljøutfordringer eller andre samfunnsutfordringer som det ikke finnes enkle svar på – som ikke kan besvares med ja eller nei – og som krevere at lærere og elever jobber med utfordringen fra flere faglige synsvinkler, gjennom tverrfaglige temabaserte opplegg. Før man kan treffe beslutninger om hva som bør gjøres i en konkret sak må elevene se kunnskapene i sammenheng. Det innebærer at de må vurdere og diskutere ulike sider av saken og de må også foreta verdiprioriteringer. Arbeidet med sammensatte problemer krever altså at elevene tilegner seg kunnskaper fra flere fag. Målet med skolens opplæring er å danne barn og unge til demokratiske medborgere, og opplæringen må derfor i større grad enn skolen har lykkes med så langt, knyttes til den virkelighet vi alle lever i. Derfor må opplæringen i større grad knyttes til arbeidet med ‘sammensatte problemer’.

Vi anbefaler sterkt at dere leser artikkelen i boksen med nettressurser. Artikkelen viser, med konkrete eksempler, hva skolen kan gjøre for å aktivisere elevenes forkunnskaper på en bedre måte, dvs. det forråd av innsikter, kunnskaper, interesser og kulturelle praksiser de har tilegnet seg utenfor skolen og som de ‘har med seg til skolen’.1 Lykkes vi bedre med å knytte opplæringen til barnas bakgrunn, slik som denne artikkelen skisserer, vil det øke elevenes motivasjon. Skoleprosjektene i Den naturlige skolesekken har gode muligheter til å ta opp i seg dette perspektivet i opplæringen.

På samlingen jobbet vi med noen eksempler på sammensatte problemer, og lærerne fikk anledning til å reflektere over og diskutere eget prosjekt og hva de eventuelt kan gjøre for at prosjektet skal bli mer ‘sammensatt’ (wicked).

 

Utforskende arbeidsmåter i alle fag

For at elevene skal kunne fordype seg i sammensatte problemer mener vi det er nødvendig å bruke utforskende tilnærminger i opplæringen. Gjennom utforskende tilnærminger inviteres elevene inn som deltakere i opplæringen og stimuleres til å forholde seg til både faglige og tverrfaglige utfordringer ved i større grad å stille spørsmål som de skal få hjelp til å finne svar på. Her må lærerne underveis hele tiden tilby elevene ulike støttestrukturer, tilpasset de forutsetninger elevene til enhver tid har, støttestrukturer som vil hjelpe dem videre i læreprosessen. Det er en måte som vi vet fra forskning vil kunne skape større elevengasjement og større innsats i elevenes arbeid og som vil fremme deres læringsutbytte. Som ledd i arbeidet med utforskende tilnærminger har vi tidligere rettet oppmerksomhet mot 5E-modellen som skolene er blitt introdusert for og allerede bruker i planlegging og gjennomføring av undervisningsoppleggene og som lærerne har beskrevet i skolenes underveisrapporter.

I tillegg presenterte vi på samlingen modellen under som viser en mer prosessuell tilnærming enn 5E-modellen, dvs. som viser hvordan lærerne mer metodisk kan gå fram trinn for trinn for å stimulere elevenes læreprosess i utforskende undervisning.

Loop  

Vi jobbet med noen eksempler på sammensatte problemstillinger og hvordan modellen kan brukes i praksis, og skolene fikk anledning til å reflektere over og diskutere eget prosjekt og hva de eventuelt kan gjøre for å styrke den utforskende dimensjonen i sitt prosjekt.


Betydningen av elevprodukter

Etter lunsj rettet vi oppmerksomheten mot betydningen av å la elevene få arbeide med å lage og utvikle ulike former for produkter. Det innebærer at undervisningen må bringes et skritt videre enn det skolen tradisjonelt har vært opptatt av – den faglige formidlingen – og hvor man har vært fornøyd når elevene har kunnet gjengi denne skolefaglige kunnskapen på en kunnskaps-refererende måte. Vi vet nå at barn og unges læring vil styrkes om opplæringen bringer elevene noen skritt videre – ved å legge til rette for at de får muligheter til å anvende kunnskapene ved å arbeide med reelle utfordringer i den virkelige verden. Det er bakgrunnen for det fokus vi har rettet mot sammensatte problemer, tverrfaglighet og utforskende undervisning i Den naturlige skolesekken. I dette arbeidet kommer elevprodukter inn som en metodisk tilnærming som bidrar til anvendelse av kunnskapene på en praktisk måte.

Elevprodukter kan være mange ting, som f.eks. ulike skriftlige arbeider (som f.eks. rapporter, leserinnlegg i lokalavisen, nettinnlegg, veggplakater, brosjyrer, informasjonsmateriell, brev, epost etc. til eksterne aktører osv.), muntlige presentasjoner i klassen, presentasjoner på foreldremøter, eksterne presentasjoner (f.eks. i møte med kommunepolitikere, interesse-grupper, næringsliv etc.), rollespill (paneldebatt, kommunestyremøte), dramaoppsetninger (på skolen, i lokalsamfunnet), ulike fysiske produkter (store og små objekter), opparbeide og utvikle skolehage, leirplass, byggeaktiviteter, praktisk og/eller sosialt arbeid i nærmiljøet osv. Flere av denne type produkter, som f.eks. praktiske, skriftlige og muntlige ‘produkter’, kan med fordel kombineres.

Arbeid med elevprodukter, særlig i grupper, er viktig, fordi elevene på denne måten blir utfordret til å anvende og presentere de kunnskaper, ferdigheter og holdninger de har utviklet i arbeidet med de sammensatte problemene. I arbeidet med elevproduktene vil elevene bli utfordret på sin forståelse og det vil hjelpe dem til å få større klarhet i hva de har forstått og hva de ikke har forstått. Det er et svært egnet og viktig bidrag til det John Hattie (2009) kaller synlig læring (Visible Learning). Slik forberedes de også på og rustes til å møte den virkeligheten de skal forholde seg til utenfor skolen, slik skolens formålsparagraf og læreplanen legger opp til.

 

Argumenterende skriving som eksempel

På samlingen brukte vi tid på utforskende skriving. Vi jobbet med venn-diagram som metode og gjennomførte en øvelse hvor lærerne skulle beskrive forskjeller og likheter mellom to utstoppede dyr (rev og grevling) ved hjelp av venn-diagrammet. 

Venndiagram.hedmark

Vi presenterte også Skrivesenterets ressurs «Skriverammer fagtekst» som tilbyr elevene støttestrukturer som hjelp i å utvikle skriveferdighetene. 

 

Ny søknad til DNS for skoleåret 2017-2018

Vi oppfordrer skolene til å søke midler for å fortsette det pågående arbeidet ved skolen neste skoleår. Skolene har gode muligheter til å få tilskudd når det kan godtgjøres at midlene er brukt i samsvar med planen og skolene står i et arbeid som de ønsker å videreutvikle. Søknadsfrist: 30. mars 2017.

 

Følgende skoler var representert på samlingen:

Deltakere.hedmark  

Vi takker for en utbytterik regional samling med godt engasjement fra alle deltakerne og ser fram til det videre samarbeidet!

 

Hamar 7. mars 2017

Anne Bergliot Øyehaug og Arne N. Jordet

Regionkontakter for Akershus nord, Hedmark og Oppland 

 

...........................................................

Dato: 6. mars

Tid: kl. 09.30- 16.00

Sted: Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar, Rom B006 (underetasjen i hovedbygget).

 

To lærere fra prosjektet ved deltakerskoler inneværende skoleår inviteres til samlingen. 

 

På samlingen vil vi ha fokus på utforskende arbeidsmåter i alle fag og didaktikk koblet til argumenterende elevprodukt. Det vil bli lagt opp til teori, kobling til  skoleprosjektene og erfaringsdeling.

 

Program for dagen:

 - Bærekraftig utvikling innbyr til «wicked» problemstilling!

 - Utforskende arbeidsmåter i alle fag

 - Argumentasjon og skriving i alle fag

 - Hvordan tydeliggjøre BU i skoleprosjektene?

 

Påmelding innen 27. februar til deres regionkontakter:

Arne Jordet: arne.jordet@inn.no

Anne Bergliot Øyehaug: anne.oyehaug@inn.no

Nettressurser

( http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0305764X.2016.1148116?needAccess=true)
(natursekken.no)