Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Oslo, Akershus og Østfold, 1. mars 2017

Den 1. mars møttes 40 lærere fra 19 grunnskoler til regionsamling i Den naturlige skolesekken for Oslo, Akershus og Østfold på Universitetet i Oslo.

  lærere.region.1.mars

Sammensatte problemer

Første del av samlingen var viet sammensatte problemer (‘wicked problems’). Begrepet brukes om problemstillinger som det ikke finnes enkle svar på – som ikke kan besvares med ja eller nei – og som krever at lærere og elever jobber med utfordringen gjennom tverrfaglige, utforskende og temabaserte opplegg. Før man kan treffe beslutninger om hva som bør gjøres i en konkret sak må elevene se kunnskapene i sammenheng. Det innebærer at de må vurdere og diskutere ulike sider av saken og de må også foreta verdiprioriteringer. Vi diskuterte noen eksempler på problemstillinger i forhold til gitte kriterier for sammensatte problemstillinger. Her kom vi frem til at problemstillinger som «Bør vi bygge vei gjennom Kjelsåsskogen» er sammensatt fordi den blant annet involverer flere interessegrupper og ikke har noe klart svar. «Hvordan påvirker hogst Kjelsåsskogen?» er derimot enkel og kan besvares helt konkret og ofte uten særlig grad av tverrfaglighet. Vi brukte en del tid på å diskutere skolenes egne problemstillinger og utveksle ideer om hvorvidt de ulike problemstillingene kunne videreutvikles eller om de allerede var sammensatte.

BU modellen

Utforskende arbeidsmåter i alle fag

For at elevene skal kunne fordype seg i sammensatte problemer mener vi det er nødvendig å bruke utforskende tilnærminger i opplæringen. Derfor viet vi andre del av dagen til å se på hva dette innebærer. Gjennom utforskende tilnærminger inviteres elevene inn som deltakere i opplæringen og stimuleres til å forholde seg til både faglige og tverrfaglige utfordringer ved i større grad å stille spørsmål. Lærerne må underveis tilby elevene ulike støttestrukturer tilpasset de forutsetninger elevene til enhver tid har. Fra forskning vet vi at utforskende aktiviteter kan skape større elevengasjement og større innsats i elevenes arbeid, noe som igjen vil fremme deres læringsutbytte. Som ledd i arbeidet med utforskende tilnærminger har vi tidligere rettet oppmerksomhet mot 5E-modellen som skolene er blitt introdusert for og allerede bruker i planlegging og gjennomføring av undervisningsoppleggene. I tillegg presenterte vi på denne samlingen modellen under som viser en mer prosessuell tilnærming enn 5E-modellen, dvs. som viser hvordan lærerne mer metodisk kan gå fram trinn for trinn for å stimulere elevenes læreprosess i utforskende undervisning. Etter to runder med modellering, var det tid for å sette en aktivitet fra eget prosjekt inn i modellen og se hvordan denne kunne gjøres mer utforskende og håndgripelig for elevene.

grønn loop

Elevprodukt og argumenterende skriving

Etter lunsj rettet vi oppmerksomheten mot betydningen av å la elevene få arbeide med å lage og utvikle ulike former for produkter.  Vi vet at barn og unges læring vil styrkes om opplæringen legger til rette for at elevene får muligheter til å anvende kunnskapene ved å arbeide med reelle utfordringer. Det er bakgrunnen for det fokus vi har rettet mot sammensatte problemer, tverrfaglighet og utforskende undervisning i Den naturlige skolesekken. I dette arbeidet kommer elevprodukter inn som en metodisk tilnærming som bidrar til anvendelse av kunnskapene på en praktisk måte. Dessuten er et produkt nødvendig for å kunne vurdere elevens måloppnåelse etter at prosjektet er gjennomført. Dermed blir dette fort tema for lærere som planlegger gjennomføring av et prosjekt med elever. Denne gangen hadde vi fokus på skriftlige produkter som kan være f.eks. brev, fagtekst, presentasjon, poster, brosjyre eller leserinnlegg. For å skrive om sammensatte problemer kreves det et solid forarbeid under veiledning av lærer der man arbeider med å innhente argumenter og gruppere disse. Videre bør elevene lære seg å bruke gode skriverammer/strukturer for å komme lettere i gang med skrivingen og gi økt kvalitet på produktet. Vi gjorde derfor en skriveøvelse der vi brukte «5-avsnittsmetoden» for å demonstrere hvordan man kan bruke denne sammen med elevene. Til slutt så vi på hvordan man med enkle grep kan koble vurderingskriterier fra ulike fag sammen i ett dokument med felles kriterier til produktet eleven skal levere. Her var det spesielt enkelt å se hvordan arbeid med argumentasjon gikk igjen i de ulike vurderingskriteriene i fagene, bare formulert på noe ulik måte.

tverrfaglig.prosess.produkt

Takk for en hyggelig samling!

 

Eldri, Lene, Tanja og Karoline

 

 ................................................................................................

Program for dagen:

 - Bærekraftig utvikling innbyr til «wicked» problemstilling!

 - Utforskende arbeidsmåter i alle fag

 - Argumentasjon og skriving i alle fag

 - Hvordan tydeliggjøre BU i skoleprosjektene?

 

Påmeldingsfrist 22. februar

 

Forberedelser til regionsamlingen, se vedlagte pdf.