Referat fra regionsamling for skoler i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag 22. november 2016

Det var samlet 19 lærere og de to regionkontakter, Olaug Vetti Kvam (region vest) og Eli Munkebye, på Skolelaboratoriet på NTNU. 

Dagen startet med generell informasjon. Så introduserte Olaug dagens tema, som var tverrfaglighet. Olaug knyttet tverrfaglighet opp mot Ludvigsen-rapportens fire grunnleggende kompetanser (fagspesifikk kompetanse, om å lære, om å samarbeide og om å utforske og skape) og prioriterte tverrfaglige tema (demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring). Det ble vist et filmklipp fra Kjersti Fløttum og Lingclim sin film som fokuserer på språk og bærekraftig utvikling.

Deretter var det gruppearbeid med wicked problems. Grupper på 2-3 skoler delte sine erfaringer med å utvikle denne type problemstilling med utgangspunkt i eget prosjekt. Flere skoler hadde gode erfaringer med å diskutere wicked problems med elevene.
Etter lunsj hadde Eli ei økt med de nye Natursekkskolene om utforskende læring og en gjennomgang av malen for underveisrapporten. Resten av lærerne hadde en innføring om OECDs strategi ‘Education2030’ og en diskusjon rundt denne sammen med Olaug.

Olaug viderefortalte så en hverdagshistorie fra en skole i Bergen om elever som reflekterer rundt tverrfaglighet.
Bærekraftig utvikling hviler på perspektivene miljø, økonomi, samfunn. Natursekken utlyste for noen år siden et oppdrag med utgangspunkt i disse perspektivene. Der verdsatte elevene et lokalt område ut fra miljømessig og samfunnsmessig verdi og den potensielle økonomiske verdien. Dette er det som kalles for økosystemtjenester, som defineres som økosystemenes direkte og indirekte bidrag til menneskelig velferd. Eli redegjorde for bakgrunnen for økosystemtjenester og delte erfaringer fra skoleprosjekter som deltok i oppdraget.

NOU  

Samlingen ble avsluttet med veiledning og diskusjon omkring de enkelte skoleprosjektene.

Takk for denne gang! 

 

Program

 

 

10:00

Velkommen og informasjon v/Eli

Introduksjon til dagens tema: Tverrfaglighet v/Olaug Vetti Kvam

10:30

Gruppearbeid: Wicked problems. Dele erfaringer fra arbeid på skolene.

11:30

Lunsj

12:30

Todelt økt:

Utforskende læring (for nye natursekkskoler) v/Eli

Tverrfaglig undervisning (for erfarne skoler) v/Olaug Vetti Kvam

13:45

Du, skulle ikke vi hatt lesestund nå? En hverdagshistorie om elever som reflekterer rundt tverrfaglighet.

14:00

Tverrfaglig innslag (invitert foredragsholder)

14:45

Introduksjon til elevutbytte: Hvilke kompetanser vektlegger vi i prosjektene?

15:00

Workshop og veiledning: Elevutbytte i vårt prosjekt.

15:45

Oppsummering og avslutning

16:00

Slutt

 

Velkommen! 

 Hilsen

Regionkontakt Eli Munkebye

 

Oppdrag til samlingen

 

 

  1. Bruk plakaten på http://www.natursekken.no/c1187998/artikkel/vis.html?tid=2114725
  2. Definer en problemstilling («Wicked Problems») knyttet til bærekraftig utvikling
  3. Involver elevene og kolleger med tankekart
  4. Definer ønsket elevutbytte (kunnskap, ferdigheter, holdninger)
  5. Forbered en 2 minutters presentasjon av problemstillingen(e), samarbeidet med elever og kolleger og definisjon av elevutbytte gjennom UBU modellen