Referat fra nettverkssamling for videregående skoler 7. november 2016

Den 7. november 2016 samlet vi 52 deltakere fra 28 videregående skoler fra hele landet på nettverkssamling i Den naturlige skolesekken på Gardermoen Hotell Park Inn.

Fokus på samlingen var elevinvolvering og tverrfaglig undervisning og samarbeid. Dagen startet med et overblikk på hvem som er med i Den naturlige skolesekken og hvor mange som har vært med siden oppstart i 2009. Dette er blitt et omfattende og godt etablert prosjekt rundt i landet. Det var mange lærere som syntes det var inspirerende å se at de var del av et stort og fremtidsrettet arbeid med bærekraftig utvikling.

20161107_102632

Etter morsom og tankevekkende bingo om bærekraftige vaner, var det klart for gruppearbeid der deltakerne ble fordelt i grupper med to eller tre deltakerskoler i hver. Gjennom gruppearbeidet ble oppdraget som ble gitt i lekse til samlingen presentert og diskutert. Hovedfokuset denne gangen var på hvordan elevene ble/kan bli involvert tidlig i prosjektet. Tips fra gruppene er lagt inn i presentasjonen fra samlingen som vedlegg til dette referatet.

20161107_105302

Så var det tid for å fokusere på hvorfor tverrfaglighet er en nøkkelfaktor i arbeidet med undervisning for bærekraftig utdanning, som jo er DNS sitt oppdrag. FNs bærekraftsmål , pkt 4.7, er veldig tydelig på viktigheten av utdanning for bærekraftig utvikling.  I tillegg får arbeidet vårt nå enda sterkere forankring som følge av at Stortingsmelding 28 legger frem de 3 temaene som skal prioriteres i fagfornyelsen av læreplanene: «Folkehelse og livsmestring», «Demokrati og medborgerskap» og «Bærekraftig utvikling». Disse temaene forutsetter mer tverrfaglig samarbeid mellom fag enn det vi har i dag. Det ble vist at DNS prosjektene som er i gang er svært tverrfaglige med opp til 6 fag involvert i ett prosjekt på grunnskolen, og med opptil 4 fag i videregående. Likevel har vi en utfordring med å sikre at undervisningen får frem alle de tre perspektivene i bærekraftig utvikling: miljø, økonomi og sosiale forhold. Ordskyene laget på grunnlag av en spørreundersøkelse blant lærere som har deltatt i DNS, tyder på at lærerne i prosjektene har god peiling på hva begrepet bærekraftig utvikling innebærer, men at det likevel hovedsakelig er miljø som får en sentral plass når det skal undervises. Det ble også lagt frem en casestudie som viser at selv om elevene kjenner definisjonen på bærekraftig utvikling, er det ikke dermed slik at de ser sammenhengen mellom de tre perspektivene. For å sikre at elevene forstår helheten bedre, kom det gjennom studien frem at de måtte legge mer vekt på underveisvurdering, tverrfaglig undervisning og tverrfaglig sluttvurdering. Det ble også presentert funn fra intervjuer med lærere og ledere, der konklusjonen var klar: For at tverrfaglige prosjekter med UBU skal gi ønsket elevutbytte, må ledelsen være positiv og legge til rette for arbeidet og lærerne må vise elevene alle perspektivene.

BU modell wicked2

Under workshopen etterpå satt deltakerne skolevis og tok for seg hvordan de arbeidet med eller kunne få til bedre tverrfaglig undervisning som gir elevene forståelse av helheten. Da var det viktig å se på hvordan leder la til rette for dette, hvordan man planlegger samarbeidet på tvers av fag med kolleger og hvordan man gjennomfører den tverrfaglige undervisningen i samarbeid. Under samtalene ved bordene og erfaringsdelingen etterpå, kom det blant annet frem at det må settes av tid til planlegging og gjennomføring av prosjektet fra ledelsen. Man må gi kolleger eierskap til prosjektet ved å la dem se relevansen i eget fags læreplan. «Det er gull å sette seg inn i andre fags læreplan», var det en lærer som uttrykte. Det var flere som hadde brukt tankekart som verktøy i arbeidet med å trekke inn ulike fag og finne frem til en «wicked» problemstilling. Det ble også trukket frem at man kan inspirere kolleger gjennom å vise frem elevarbeider. Mange pekte på viktigheten av å ha en tverrfaglig vurdering av elevarbeidene basert på felles vurderingskriterier, både underveis i arbeidet og til slutt. For flere konkrete tips fra skolene, se vedlegg «Erfaringer fra og om tverrfaglig samarbeid.»

20161107_110034 20161107_110525

Dagen ble avsluttet med en fagdidaktisk økt om bruk av dagsaktuelle tekster som del av en tverrfaglig undervisning. Deltakerne skulle ta rollen som elever og fikk ulike leseoppdrag til en tegneserie om ulv. Oppgaven vekket stort engasjement, og det var ikke noe problem å få innspill fra de ivrige «elevene» på ulike argumenter til de tre perspektivene i BU. Det var heller ikke vanskelig å slutte seg til at arbeidet med tegneserien trakk inn alle delene i 5E modellen og kunne passe med kompetansemål i mange fag og helst på tvers av disse.

 

Vi takker for denne gang, og sees igjen til nettverksamling den 8. mars. Da gleder vi oss til å høre mer om hvordan det går med deres arbeid med undervisning for bærekraftig utvikling!

 

Hilsen Eldri, Majken og Karoline

 

Oppdrag til samlingen

 

  1. Bruk plakaten på http://www.natursekken.no/c1187998/artikkel/vis.html?tid=2114725
  2. Definer en problemstilling («Wicked Problems») knyttet til bærekraftig utvikling
  3. Involver elevene og kolleger med tankekart
  4. Definer ønsket elevutbytte (kunnskap, ferdigheter, holdninger)
  5. Forbered en 2 minutters presentasjon av problemstillingen(e), samarbeidet med elever og kolleger og definisjon av elevutbytte gjennom UBU modellen

 

Møteplan

1000-1030      Velkommen og praktisk informasjon

1030-1130      Gruppearbeid med oppdraget som var lekse

1130-1230      Lunsj

1230-1300      Introduksjon til tverrfaglig samarbeid

1300-1400      Parallelle workshops om tverrfaglig samarbeid & mulighet for veiledning på prosjektet

1400-1500      Plenumspresentasjoner av erfarne skolers erfaring med tverrfaglig samarbeid

1500-1600      Fagdidaktisk økt: tverrfaglig undervisning ved bruk av dagsaktuelle fagtekster

 

Vel møtt!

 

Eldri og Karoline