Referat fra regionsamling for skoler i Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder 2. november

Onsdag 2. november hadde region Sør-øst samling ved Høgskolen i Sørøst-Norge, avdeling Porsgrunn. 33 lærere fra 18 ulike skoler og en ekstern aktør deltok på samlingen. I tillegg deltok tre GLU-studenter som hadde praksis hos en av lærerne. Temaet for samlingen var tverrfaglig samarbeid.

Regionkontaktene ønsket velkommen og gikk gjennom dagens program. Etter generell informasjon om DNS og en gjennomgang av årshjulet, hadde vi en ”miljøbingo” for å bli litt bede kjent med hverandre. Det ble en god og morsom start på dagens samling. Lærerne gikk deretter sammen i grupper av 3-4 skoler. Hver skole presenterte kort sitt prosjekt med fokus på problemstilling, hvordan elevene involveres, samt elevutbytte. Deretter utarbeidet gruppa tips til hvordan man kan involvere elevene tidlig i prosjektet. Tips fra gruppene er lagt inn i presentasjonen fra samlingen.

 

Deretter hadde regionkontaktene en økt med fokus på tverrfaglig samarbeid i skolen. Der ble det tatt opp hvorfor tverrfaglighet er en nøkkelfaktor i arbeidet med undervisning for bærekraftig utdanning. Resultater fra ulike undersøkelser som omhandler tverrfaglig arbeid i DNS-skolene ble presentert. Det viser seg bl.a. at lærerne har en god forståelse for hva begrepet bærekraftig utvikling innebærer, men at elevene ikke ser sammenhengen mellom de tre perspektivene (økonomi, sosial og miljø) som bærekraftig utvikling bygger på. Dette er med på å understreke viktigheten av å jobbe tverrfaglig for at elevene skal kunne forså BU fullt ut.  

 

Etter lunsj var det parallelle workshops og veiledning med vekt på tverrfaglighet i eget prosjekt. De nye skolene jobbet med å konkretisere fag, kunnskaps- og læringsmål og aktiviteter i eget prosjekt, mens de erfarne skolene hadde fokus på det tverrfaglige samarbeidet (med skoleleder og kolleger) i prosjektet sitt. De erfarne skolene presenterte sitt arbeid i plenum etterpå og her er noen av innspillene:

 

 • Prosjektet er lagt inn i fagplaner og semesterplaner og er forankret i fagseksjonene.
 • Ønsker å få til en utstillingsdag med elevprodukter for å vise frem og inspirere andre lærere og elever
 • Ledelsen er positiv, og de får tid på personalmøter hvor regionkontakt her vært på besøk og hatt en UBU-økt
 • Rektor er pådriver.
 • Trenger flere lærere med for å styrke prosjektet.
 • Velger å arbeide på fagets premisser og ønsker derfor å unngå å ha med for mange fag.
 • Ledelsen i kommunen har nedfelt at alle skolene skal arbeide med UBU. Dermed er det rektor som setter dette arbeidet i gang.
 • For å inspirere lærere som ikke allerede er med i UBU-prosjektet ble de tatt med ut på samme overnattingstur som elevene skal være med på. Dette økte forståelsen og respekten for prosjektet.
 • Prosjektet organiseres fra toppen, av skoleeier, men ideene kommer fra «grasrota»
 • Ønsker seg mer tid til felles arbeid. Her må det gjøres noe når timeplanene skal legges.

 

Til slutt hadde regionkontaktene en fagdidaktisk økt der det ble vist eksempler på hvordan man kan jobbe tverrfaglig i undervisningen ved bruk av dagsaktuelle fagtekster. Lærerne fikk ulike leseoppdrag til en tegneserie der temaet var sau versus ulv i norsk natur. Leseoppdraget skapte stort engasjement hos deltagerne.

 

Vi vil takke for en hyggelig og utbytterik samling og ser fram til det videre samarbeidet med skolene i regionen.

 

Hilsen Anja, Karoline og Ingunn

 

Oppdrag til samlingen var:

 

 

 1. Bruk plakaten på http://www.natursekken.no/c1187998/artikkel/vis.html?tid=2114725
 2. Definer en problemstilling («Wicked Problems») knyttet til bærekraftig utvikling
 3. Involver elevene og kolleger med tankekart
 4. Definer ønsket elevutbytte (kunnskap, ferdigheter, holdninger)
 5. Forbered en 2 minutters presentasjon av problemstillingen(e), samarbeidet med elever og kolleger og definisjon av elevutbytte gjennom UBU modellen