Vår 2016 Referat fra regional samling for skolene i Den naturlige skolesekken i Hedmark, Oppland

Andre regionale samling for skoler i Hedmark og Oppland ble gjennomført mandag 14. mars på Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar. 15 lærere fra 8 barne- og ungdomsskoler i regionen deltok.

HiH

Første del av samlingen var viet arbeid med utforskende arbeidsmåter som er ett av de sentrale perspektivene som skal gjennomsyre undervisningsoppleggene i Den Naturlige Skolesekken som skolene skal planlegge og gjennomføre i prosjektperioden. Målet med utforskende arbeidsmåter er å stimulere elevene til å bli aktive deltakere i læreprosessen og på den måten bidra til dybdelæring av det faglige innholdet. Etter en faglig gjennomgang av teori fikk lærerne anledning til å arbeide videre med sine egne skoleprosjekter i lys av denne teorien. De arbeidet først med egne prosjekter, deretter jobbet to og to skoler sammen og utvekslet erfaringer før læreren til slutt presenterte status for sine skoleprosjekter i plenum. (Presentasjonen følger dette referatet som vedlegg til email.)

Den siste timen ble viet plast som aktuelt tema i skolens opplæring. Et undervisnings-opplegg som var utviklet ved Naturfagsenteret i samarbeid med regionkontaktene ble gjennomgått. Opplegget belyste plast som fenomen, som ressurs og som miljøproblem, i et naturfaglig og samfunnsfaglig perspektiv. Undervisningsopplegget presenterte ideer til hvordan skolen kan arbeide med dette temaet, med særlig vekt på hva man kan gjøre for å motivere elevene til handling, både med tanke på å endre egen atferd og med tanke på samfunnsmessig endring. (Presentasjonen følger dette referatet som vedlegg til email.)

Vi takker for en utbytterik regional samling med godt engasjement fra alle deltakerne og ser fram til det videre samarbeidet!

Ny søknad til DNS for skoleåret 2016-2017

Vi vil oppfordre skolene til å søke midler for å videreføre det pågående arbeidet neste skoleår. Skoler som har vært med tidligere har gode muligheter til å få tilskudd når det kan godtgjøres at midlene er brukt i samsvar med planen og skolene står i et arbeid som de ønsker å videreutvikle. Søknadsskjema finner dere på:

http://www.natursekken.no/artikkel/vis.html?tid=2014135 

Vi takker for en utbytterik regional samling med godt engasjement fra alle deltakerne og ser fram til det videre samarbeidet!

Hamar 15. mars 2016

Anne Bergliot Øyehaug og Arne N. Jordet

Regionkontakter for Hedmark og Oppland

 

 

 

Forberedelse til samlingen:

  • Ta med plakaten og underveisrapporten. 
  • Les artikkelen: Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling
  • Forbered en 2 minutters presentasjon med fokus på hvordan dere skal undervise utforskende i prosjektet (aktiviteter/øvelser) for å få ønsket utbytte for elevene. Dere vil få tid på samlingen til å jobbe med presentasjonen sammen med en annen skole før framføring i plenum. 

 

Program for dagen

10:00 – 10:30     Velkommen og praktisk informasjon

10:30 - 11:30      Utforskende undervisning (30 min teori, 30 min eget skoleprosjekt)

11:30 – 12:30     Lunsj

12:30 – 13:00     Diskusjon med og presentasjon for en annen skole (kritisk venn)

13:00 – 14:00     Posterpresentasjon i plenum

14:15 – 15:15     Fagdidaktisk seminar om plast

15:30                  Avslutning