Høst 2015 Referat fra regional samling for barne- og ungdomsskoler i Hedmark og Oppland, mandag 23. november 2015

Første regionale samling for skoler i Hedmark og Oppland ble gjennomført mandag 23. november på Høgskolen i Hedmarks lokaler på campus Hamar. 16 lærere fra 8 barne- og ungdomsskoler i regionen deltok.

Bilde HiH

I første del av samlingen presenterte hver av skolene sine prosjekter hvor de sammenfattet målene med undervisningsoppleggene. Fokus var rettet mot hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger og påfølgende handlingskompetanse den enkelte skole ønsker at elevene skal tilegne seg. Tenkningen rundt målene er basert på den brede forståelsen av mål vi legger til grunn i Den Naturlige skolesekken (jfr. figur 1).

Figur HiH

Gjennomgangen ga alle deltagerne oversikt over hva de andre skolene i regionen arbeider med, og det ga impulser til å se nærmere på sine egne mål i lys av de andre skolenes prosjekter.

Den andre delen av samlingen ledet regionkontaktene et seminar om utdanning for bærekraftig utvikling. Målet var å vise hvordan de enkelte skoleprosjektene er deler av en større global miljøpolitisk sammenheng. En rekke dagsaktuelle temaer og problemstillinger som preger mediebildet ble presentert og det ble også vist hvordan utdanning for bærekraftig utvikling det siste tiåret er blitt en sentral agenda internasjonalt, blant annet i regi av FN. Deltakerne bidro med løpende innspill og refleksjoner. 

Etter lunsj gjennomførte vi en todelt workshop:

  1. Den første økta arbeidet deltakerne med hver sine undervisningsopplegg hvor målet var å gi skolene muligheter til å komme videre i å identifisere hvilke fag, kompetansemål og læringsmål de skal ha og hvilke aktiviteter de skal gjennomføre i sine undervisnings-opplegg. Her kunne deltakerne bruke innspillene de fikk fra første del av samlingen.

 

  1. Den andre økta var organisert etter en kafé-modell hvor vi rettet søkelyset mot det flerfaglige arbeidet i undervisningsoppleggene. Deltakerne ble satt sammen i grupper på tvers av skolene og de diskuterte det flerfaglige arbeidet med prosjektene på tre nivåer:

Kafé 1: Samarbeid skoleledelse – lærere

  • Hvordan jobber din skole på skolenivå med tverrfaglig arbeid (skoleleder/ledelse, organisering av timeplan, tilrettelegging av møter etc.)?
  • Hvilke utfordringer/hindringer har dere på skolen?

Kafé 2: Samarbeid på lærernivå

  • Hvordan jobber og planlegger dere tverrfaglig samarbeid i ulike fag og med andre faglærere (tverrfaglige prosjektmøter, temabasert planlegging etc)?
  • Hvilke utfordringer/hindringer har dere på skolen?

Kafé 3: Undervisnings- og arbeidsmåter

  • Hvordan designer dere tverrfaglig undervisning for elevene? (Temabasert undervisning, felles oppgaver og presentasjoner i ulike fag, felles vurderingskriterier etc.)?
  • Hvilke utfordringer/hindringer har dere på skolen?

Workshopen ble avsluttet med at de samlede innspillene fra hver av kafé-bordene ble presentert i plenum med påfølgende diskusjon.

Vi takker for en utbytterik regional samling med godt engasjement fra alle deltakerne og ser fram til det videre samarbeidet!

Hamar 23. november 2015

Anne Bergliot Øyehaug og Arne N. Jordet

Regionkontakter for Hedmark og Oppland

Program HiH