Høst 2015 Referat fra regional samling for barne- og ungdomsskoler i Nord-Trøndelag og den sørlige delen av Nordland

Første regionale samling for skoler i fra sørlige Nordland og Nord-Trøndelag ble avholdt på Værnes 3. november. Her møttes 21 lærere og en rektor fra 11 barne- og ungdomsskoler.

Innledningsvis fikk hver skole tid til en kort presentasjon av sitt DNS prosjekter, med vekt på hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger som elevene skulle tilegne seg. Dette ga alle deltagerne en innsikt i hva som foregår rundt på de ulike DNS skolene i regionen og samtidig et grunnlag for valg av «samtalepartnere» senere på dagen.

 

poster

Etterpå ledet regionkontaktene et 75 minutters fagdidaktisk seminar om bærekraftig utvikling om forbruk, matavfall og matsvinn, hvor temaet ble knyttet nært opp til den dagsaktuelle situasjonen i verden, med eksempler fra nyhetsbildet. Forsamlingen var aktivt deltagende med innspill og refleksjoner omkring temaet. 

 

Etter en kort innledning var siste økt for lunsj var satt av til skolevis jobbing med eget prosjekt med fokus på flerfaglig samarbeid og tverrfaglig undervisning.

Etter lunsj fikk alle en nærmere innsikt i hvordan Hegra skole i Stjørdal kommune på en forbilledlig måte har arbeidet med sitt prosjekt knyttet til Stjørdalselva, lokale bekker og nærområdet til skolen. Skolen har kommet lang i dette arbeidet og de andre skolene fikk mange gode tips og mye inspirasjon som de kunne ta med seg inn i eget prosjekt.

Etter lunsj jobbet skolene sammen i grupper på 2 – 3 skoler med fokus på flerfaglig samarbeid og undervisning, hvor de delte sine tanker/planer og erfaringer. Skolene fant sammen i forhold til tema i de ulike DNS prosjektene. Lærerne jobbet meget engasjert!

Avslutningsvis hadde vi en kort felles oppsummering, hvor lærerne fikk anledning til å løfte fram noen momenter som de mente var verdifulle å ta med seg fra gruppesamtalene og som resten av gruppa også burde få høre om.

Vi takker for en utbytterik regional samling og ser frem til det videre samarbeidet!

 

Hilsen fra regionkontaktene Arne N. Jordet og Jon Arve Husby

Vedlegg