Referat fra regional samling for Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Torsdag 23. oktober 2014, møtte 50 representanter fra skoler og organisasjoner, 24 skoler var representert de fleste med to deltagere på Høgskolen Telemark, Campus Porsgrunn

Innledningsvis ble det gitt en kort informasjon om retningslinjene i Den naturlige skolesekken og den tydeligere vektleggingen av utdanning for bærekraftig utvikling (UBU).

Anja Gabrielsen ga en kort, men grundig innføring om hva det vil innebære å undervise om bærekraftig utvikling og dette la føringer for det påfølgende gruppearbeidet.

Telemark1

Gruppene ble delt i skoler der deltagerne jobbet med egne prosjekt i forhold til føringene i UBU. Plakaten som naturfagsenteret har utviklet til dette formålet var svært nyttig.

Etter en time + 45 minutters gruppearbeid fikk skolene 1 minutt hver til presentasjon av hovedtrekkene i eget prosjekt. Dette synes å være noe knapp tid, men de fleste klarte å formidle det vesentligste fra eget prosjekt på så kort tid. Mingletida etterpå gjorde det mulig å dele mer spesifikke erfaringer mellom skoleprosjektene.  Deltagerne jobbet godt med relevante problemstillinger, kunnskapsmål, ferdighetsmål, holdningsmål og handlingskompetanse innenfor egne prosjekt. Det ble mindre tid til å utdype 5E-modellen i prosjektene, men dette må skolene konkretisere og forklare i underveisrapporten og til neste samling. 5E-modellen var for øvrig ny for alle lærerne.

 

  Telemark2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakatene er tenkt som et hjelpemiddel for skolene til å strukturere mål, innhold, undervisningsformer og evaluering i prosjektene. Punktene i gruppearbeidet vil vi gjerne se reflektert i prosjektrapporten.

Telemark3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårt inntrykk er at skolene jobber godt med sine prosjekt og det er god framgang i det pedagogiske innholdet og god framdrift i prosjektene. Vi registrerte god arbeidsinnsats og positive innstillinger til Den naturlige skolesekken og vil takke alle for konstruktive og produktive bidrag til samlingen.

Underveisrapporten skal føres i eget skjema som er lagt ut på natursekken.no innen 15. januar 2015.

Det meste av informasjon vil etter hvert gå via nettsiden til natursekken.no – så følg med her!

Takk til alle for en hyggelig og inspirerende deltagelse i samlingen!

 

Hilsen

Anja, Ingunn S., Ingunn F.

Vedlagt program


 

Program:

09:30-10:00                Kaffe, te og rundstykker      

10:00-10:30                Velkommen

Innledning v/ Anja Gabrielsen

Registrering av skolene og kontaktpersoner v/ Ingunn Skalstad

                                   Fremdriften i prosjektarbeidet v/ Ingunn Fjørtoft

-          Hva forventes av skolene?

10:30 -11:00               Undervisning for bærekraftig utvikling v/Anja Gabrielsen    

-          Hvorfor, hva og hvordan?

11:00 -12:00               Arbeid med eget prosjekt

-          Konkretisering av innhold: Kunnskap, ferdigheter, holdninger og handlingskompetanse

-          Konkretisering av hvordan: Utforskende læring – 5E modellen

-          Hvordan kan de eksterne aktørene bidra?

12:00-13:00                Lunsj

13:00-13:45                Fortsatt arbeid med eget prosjekt

13.45-15.00:               Presentasjon av eget prosjekt

-          Presentasjon av egen poster/prosjekt i ett (1) minutt.

-          Mingling: Halvparten står på stand ved sin poster. Bytte etter 20 min.

Frukt, kaffe og te

15:00-15:30                Oppsummering. Veien videre.