Referat fra regional samling for barne- og ungdomsskoler i Akershus, Oslo og Østfold

Onsdag 19.november var 51 lærere fra 25 barne- og ungdomsskoler i Akershus, Oslo og Østfold samlet til regional samling på Universitetet i Oslo. 

Dagen startet med en kort introduksjon om satsingen i Den naturlige skolesekken og Norges strategi for utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) samt resultatet av den eksterne evalueringen av DNS. Deltakerne fikk også et kort referat fra den internasjonale UBU konferansen, som ble avholdt av UNESCO i Japan 10- 12. november, der DNS deltok ved Eldri og Majken.

Deretter fikk deltakerne en introduksjon til bærekraftig utvikling samt en oversikt over nettbaserte undervisningsressurser de kan bruke i undervisningen sin. Økten ble avsluttet med innspill og tips fra deltakerne.

Resten av dagen jobbet lærene med å utvikle eller evaluere eget prosjekt, avhengig av hvor i prosessen de er.  Målet var å kvalitetsikre prosjektene ved å definere 1) hva som er målsettingen (utbytte for elever) samt 2) skissere hvordan undervisning skal  gjennomføres. Til å definere målsettingen definerte lærene hvilken kunnskap, ferdigheter og holdninger de ønsket elevene skulle oppnå. Får å strukturere den utforskende undervisningen fikk lærerne innføring i 5E- modellen.

 

Oslo 2

 

For å kunne presentere prosjektene sine fikk hver skole en poster. Posteren er menet som et prosessdokument som kan brukes under hele prosjektperioden. Under dagen fikk lærerne veiledning av Arne Jorde fra HiH i tillegg til Lene Halvorsen, Tanja Lund, Eldri Schie og Majken Korsager fra Naturfagsenteret.

Dagen ble avsluttet med en poster-presentasjonene der skolene presenterte prosjektene sine for hverandre og deretter minglet for å få dele erfaringer og ideer.

Oslo 1

Vårt inntrykk fra dagen er at lærene er godt i gang med å utvikle gode skoleprosjekter med fokus på bærekraftig utvikling, og at dagen var nyttig for spisse og konkretisere prosjektene. Lærene ga også tilbakemelding på at det var nyttig med erfaringsutveksling med andre skoler både for å få nye ideer men også for å få innspill på eget prosjekt.

Vi vil takke alle deltakerne for en konstruktiv og inspirerende dag.

Hilsen Majken og Eldri

Program  

9:00 – 9:15 Velkommen

9:15 – 10:00 Nettbaserte undervisningsressurser om bærekraftig utvikling

10:15 – 11:00 Workshop: Handlingskompetanse for bærekraftig utvikling i eget skoleprosjekt

11: 15 – 12: 00 Workshop: Undervisning for bærekraftig utvikling i eget skoleprosjekt

12:00 - 13:00 Lunsj

13:00 – 13:30 Forberede presentasjon

13:30 – 14:30 Posterpresentasjon

14:30 – 15:00 Oppsummering & avslutning