Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Hvor

  • Inne
  • Skog

Passer for

  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Det nye treet i skogen

Dette undervisningsopplegget er knyttet til den introduserte plantearten platanlønn, Acer pseudoplatanus. Introduserte arter kan være et spennende utgangspunkt i naturfagundervisninga fordi det er knyttet til at endringen skjer her og nå, og med et uvisst utfall.

Undervisningsopplegget består av rollespill og feltarbeid. Rollespillet skal vekke elevenes interesse for trærne i nabolaget. I feltarbeidet skal elevene dokumentere spredning av platanlønn i nærmiljøet.

Platanlønn er nå forvillet i alle fylker til og med Troms (sørlige deler), men den er plantet til Vest-Finnmark. Platanlønn vokser utenom kultur inn til Mjøsa på Østlandet og i et bredt belte i dal-, kyst- og fjordstrøk til Vesterålen. På Miljøverndepartementets nettsted, Miljøstatus i Norge, slås det fast at:

"Platanlønn er blitt en problemart som på sikt kan endre skogbildet ved å presse ut hjemlige tre- og planteslag. Dette kan føre til at dyr og planter som er avhengige av de opprinnelige treslagene kan forsvinne."

Avhengig av hvor i landet man befinner seg vil det variere hvilke introduserte arter som er aktuelle å bruke i undervisninga (se nettressurser for tips). I Sør-Norge kan det være aktuelt å sammenligne platanlønn med spisslønn. Kanskje kan dette undervisningso­pplegget gi idéer som kan brukes i undervisning om andre introduserte arter?

 

Elever som har jobbet med udervisningsopplegget

Takk til Line W. Dreyer og Erik Baalmann på Grønnåsen skole, som har vært villige til å prøve utkast til opplegget sammen med sine elever.

Kildehenvisning: Fremstad, E. og R. Elven (1996) Fremmede planter i Norge. Platanlønn (Acer pseudoplatanus L.). Blyttia 54:61-78.

Forutsetter

Nettressurser

(miljostatus.no)
(sabima.no)
(miljostatus.no)