Nettsted

Bærekraft

Bærekraft

FN-sambandet og UNICEF Norge har utviklet et tverrfaglig undervisningsopplegg til 7. trinn om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Bærekraft FN vedtok i høsten 2015 17 nye mål som skal sikre verden en bærekraftig utvikling. Målene skal fungere som verdens felles arbeidsplan for samfunnsutvikling, og som et grunnlag for prioritert innsats de neste 15 årene. Dette forplikter alle verdens land, inkludert Norge. Felles for alle målene, er prinsippet om bærekraftig utvikling. Ludvigsen-utvalget, som i juni leverte sin utredning om framtidas skole, fremhever bærekraftig utvikling som ett av tre flerfaglige temaer som blir særlig viktige for skolen framover.

Undervisningsopplegget Bærekraft gir en helhetlig tilnærming til bærekraftig utvikling, og er et bidrag i arbeidet med å implementere FNs bærekraftsmål i Norge. Kjernen i opplegget er å vise samspillet mellom klima og miljø, økonomi og sosiale forhold til elevene.

Tverrfaglig tilnærming til bærekraftig utvikling

Undervisningsopplegget Bærekraft inneholder animasjonsfilmer og tverrfaglige læringsaktiviteter tilpasset kompetansemål i norsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk. Begrepsinnlæring, perspektiver og kontekstuell forståelse vil være med på å gi elevene en tverrfaglig handlingskompetanse i klasserommet, i nærmiljøet og verden for øvrig. Læringsaktivitetene er utformet for å aktivisere elevene, utfordre deres fantasi og skaperevne og oppmuntre til tverrfaglig samarbeid, som er trukket fram som viktige læringsprinsipper i Kunnskapsløftet.

 

Opplegget er tilpasset 7. trinn, men enkelte av aktivitetene egner seg godt for ungdomsskolen. Ressursene kan brukes som en helhet over en uke, eller enkeltvis etter behov. Opplegget er utviklet i samarbeid med lærere og elever fra hele landet.