Lærerressurser

Her har vi samlet et antall ressurser for lærere som kan brukes til å planlegge undervisning i bærekraftig utvikling. Ressursene er knyttet til de ulike perspektivene: flerfaglig undervisning, utforskende undervisning, læringsarena, og samarbeid med eksterne aktører.

 

Utdanning og undervisning for bærekraftig utvikling

  UBU-modell

 

UBU artikkel Denne artikkelen for klarer hva som ligger i begrepet bærekraftig utvikling og hvordan vi integrerer utdanning for bærekraftig utvikling i utdanningssystemet.

 Poster til planlegging

Poster til planlegging av undervisning for bærekraftig utvikling

  Poster til planlegging av undervisning for bærekraftig utvikling

Postermal.pptx

 

ostermal ppt

Postermalen kan brukes til å planlegge et prosjekt innen bærekraftig utvikling. I posteren kan det defineres hvilken kunnskap, ferdigheter og holdninger man ønsker elevene skal utvikle gjennom prosjektet og hvordan disse skal vurderes. I tillegg kan en skissere hvordan undervisningen er planlagt.

 

Flerfaglig undervisning

Tverrfaglig Artikkelen forklarer hvordan handlinger for bærekraftig utvikling bør alltid bygge på en vurdering av både sosiale, økonomiske og miljømessig forhold. Slike vurderinger krever kunnskap innen flere fagområder, noe som best tilegnes gjennom fler-/tverrfaglig undervisning.

 

 

 

Artikkel:Ta kontroll over tverrfaglig undervisning og samarbeid  Artikkelen belyser tematikken omkring hvorfor og hvordan man kan kan samarbeide om tverrfaglig undervisning. I artikkelen gis tips fra lærere om hvordan få til godt samarbeid med skoleleder og med kolleger i andre fag.

 

 

 Tabell_Tverrfaglig.pptx

Tabellen kan brukes til å planlegge hvilke fag som skal inngå i undervisningen. Her kan det skisseres hvilke læringsmål en har for fagene og hvilke aktiviteter det skal gjennomføres for å oppnå disse.  

 

Utforskende undervisning

Uforskende  Denne artikkelen forklarer hvordan utforskende undervisning er en måte å inkludere elevene som aktive deltakere, slik at de ikke bare får kunnskap om, men også kan utvikle ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å oppnå handlingskompetanse for bærekraftig utvikling.

 Tabell 5E 

5E tabell Tabellen kan brukes til å planlegge utforskende undervisning strukturert etter 5E-modellen. I tabellen skisseres hvordan undervisningen skal legge til rette for å: kartlegge elevenes forkunnskaper og skape et læringsbehov (Engasjere), la elevene utforske (Utforske), la elevene bruke fagspråk (Forklare), utdype og utvide tema (Utvide) og vurdere om målene for undervisningen oppnås (Vurdering).

5E modellen

 

Læringsarena

Nærmiljø I denne artikkelen kan du lese om hvilke grunner det er for å bruke skolens nærmiljø aktivt i undervisningen. Undervisning knyttet til miljøutfordringer og bærekraftig utvikling er krevende siden den involverer flere fag og inkluderer etiske vurderinger og handlinger. Denne type tema kan med fordel knyttes til aktiviteter i elevenes nærmiljø for å gjøre problemstillingene mer virkelighetsnære og konkrete. 

 

Tabell_Læringsarena
Tabell_N_rmilj_ Tabellen kan brukes til å planlegge hvordan skolens nærmiljø (natur og lokalsamfunn) kan brukes som læringsarena. Her kan det defineres hvilke læringsarena man vil bruke, hvilke aktiviteter en vil gjennomføre og hva man forventer av utbytte.

 

Samarbeid med eksterne aktører

Eksterne Denne artikkelen beskriver hvorfor samarbeid mellom skolen og aktører utenfor skolen er viktig i undervisningen for bærekraftig utvikling. For at elever skal kunne oppnå kunnskap, ferdigheter og holdninger bør undervisningen gi barn og unge mulighet til å delta i konkret arbeid for bærekraftige løsninger.

 

 

Tabell_Eksterne.pptx
Tabell_Eksterne Tabellen kan brukes til å planlegge hvordan en skal samarbeide med eksterne aktører utenfor skolen. Her kan det, gjerne i samarbeid med aktøren, defineres hvilke bidrag man ønsker og hva man forventer av utbytte fra samarbeidet.

 

 

Formidling av skoleprosjekt

Postermal


Postermal bilde 2

Denne postermalen kan brukes til å dokumentere og formidle et gjennomført prosjekt innen bærekraftig utvikling. I posteren kan det skrives en ingress til beskrivelsen av gjennomføringen samt en refleksjon over prosjektet.