Den naturlige skolesekken

Den naturlige skolesekken (DNS) er en nasjonal skolesatsing fra utdannings- og miljømyndighetene. Satsingen skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap om og blir bevisste på bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer.

Skoler som deltar i Den naturlige skolesekken får midler, veiledning og kompetanseheving for lærere for å utvikle og gjennomføre undervisning for bærekraftig utvikling.

Organisering av Den naturlige skolesekken

Om Den naturlige skolesekken

Den naturlige skolesekken (DNS) er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Teamet, DNS-konferansen 2016

Teamet

Prosjektleder er Eldri Scheie. Naturfagsenteret samarbeider med regionkontakter fra universitets- og høgskolesektoren.

Regionkontakter, DNS-konferansen 2016

Regionkontakter reflekterer

Regionkontaktene skal veilede lærere på skoler i sin region med å utvikle undervisningsopplegg som skolene har fått midler til å planlegge og gjennomføre i løpet av skoleåret. De leder også to regionale samlinger for disse skolene. I tillegg er regionkontaktene med på å arrangere og gjennomføre en nasjonal, årlig konferanse for alle skolene som har fått midler i DNS.

Den naturlige skolesekken logo, 8x5

Utlysning av midler

Grunnskoler og videregående skoler, Vg1, og aktører som samarbeider med skoler kan søke om midler fra Den naturlige skolesekken i januar-mars 2016. Ny veiledning og utlysning vil bli lagt ut på siden i januar 2016.

Artikkel
utdanning for bærekraftig utvikling

Utdanning og undervisning for bærekraftig utvikling

Mange av dagens samfunnsproblemer, miljøproblemer og økonomiske kriser viser at lokale og nasjonale samfunn inngår i en symbiotisk vekselvirkning med det globale verdenssamfunnet. Bærekraftig utvikling handler derfor om å tenke og handle både lokalt, nasjonalt og globalt. Realisering av en bærekraftig utvikling krever aktiv deltakelse fra samfunnsborgere med handlingskompetanse. For å oppnå dette, er det helt nødvendig at vi integrerer utdanning for bærekraftig utvikling i utdanningssystemet.

Artikkel
sopp

Nøkkelfaktorer for utdanning for bærekraftig utvikling – et eksempel fra en norsk ungdomsskole

Skoler som deltar i Den naturlige skolesekken, får midler, veiledning og kompetanseheving for lærere for å utvikle og gjennomføre skoleprosjekter. Målet med disse skoleprosjektene er at barn og unge får bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer. Ønsket er at de blir i stand til å forstå og utvikle løsninger på dagens og framtidas mange miljøproblemer. I denne studien har vi besøkt en norsk ungdomsskole som har deltatt i Den naturlige skolesekken i 3 år, for å studere hvordan de har lykkes med å integrere utdanning for bærekraftig utvikling i skolens undervisning. Målet med studien er å identifisere nøkkelfaktorer som er sentrale for at skoler skal lykkes med utdanning for bærekraftig utvikling som gir elevene handlekompetanse.

Artikkel
implementering DNS lærere workshop

Implementering av utdanning for bærekraftig utvikling i norske skoler

Skoler som deltar i Den naturlige skolesekken, får midler, veiledning og kompetanseheving for lærere for å utvikle og gjennomføre skoleprosjekter. Målet med disse skoleprosjektene er at barn og unge får bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer og at de blir i stand til å forstå og utvikle løsninger på dagens og framtidas mange miljøproblemer. I denne studien har vi analysert lærerspørreskjema og refleksjonsnotat fra lærere etter deltakelse i Den naturlige skolesekken. Målet med studien er å undersøke hvordan deltakelse i Den naturlige skolesekken påvirket lærernes engasjement i og undervisning for bærekraftig utvikling.