Utlysning av tilskuddsmidler i Den naturlige skolesekken

Søknadsfrist for skoler var 30. mars 2017.

Søknadsfrist eksterne aktører var 1. mars 2017.

Tilskuddsmidler til skoler | Tilskuddsmidler til eksterne aktører

Utlysningsperioden for midler til deltakelse i DNS for skoleåret 2017/18 er avsluttet. Naturfagsenteret har mottatt 174 søknader fra grunnskoler og videregående skoler over hele landet. 63 av søknadene er fra skoler som ikke tidligere har deltatt i DNS. Undervisning for bærekraftig utvikling har bredt seg godt nasjonalt siden oppstart av DNS i 2009. 581 skoler har til nå deltatt i DNS. Gjennom DNS har man mulighet til å delta i et utviklende nettverk gjennom tre år. Deltakerne har utbytte av å utveksle erfaringer med andre skoler og får fagdiaktisk påfyll innenfor undervisning for bærekraftig utvikling. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt skoleår der vi skal samarbeide med både erfarne og nye skoler for å utvikle tverrfaglige og utforskende undervisning som skal gi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling.  

Alle som har søkt vil få svar i løpet av mai. 

Tilskuddsmidler til skoler

Norske elever skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger for aktiv deltakelse i
skole og samfunnsliv for en bærekraftig fremtid. Det kan Den naturlige skolesekken bidra til.

VIL DU

… øke elevenes interesse og motivasjon for bærekraftig utvikling?
… bidra til at elevene deltar aktivt i klima- og miljødebatten?
… øke din kompetanse i utdanning for bærekraftig
utvikling?
… få faglig og didaktisk påfyll og veiledning sammen
med andre lærere?
… få økonomisk støtte til å planlegge og gjennomføre
egne opplegg? 

Søknadsfrist var 30. mars 2017.

Her finner dere "Utlysning med veiledning til søknad".  

 

Tilskuddsmidler til eksterne aktører

Gjennom Den naturlige skolesekken kan det søkes om tilskudd til tiltak eller prosjekt som kan bidra til grunnskolenes (1.-10. trinn og Vg1) planlegging og gjennomføring av flerfaglige undervisningsopplegg i nærmiljøet. Tilskuddsordningen skal medvirke til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer. Den skal bidra til økt miljøengasjement hos elever og lærere.

Søknaden sendes inn elektronisk på eget søknadsskjema for Den naturlige skolesekken i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter (se veiledning nedenfor). Svar på søknaden kan forventes innen begynnelsen av juni.

Søknadsfrist var 1. mars 2017. 

Her finner du "Veileder til søknad" og " Kriterier for ordningen".