Vann og ekstremvær

Vann er et mangfoldig tema, og kan knyttes til økologi, energi og klima, forsøpling og forurensning, ressurser og forbruk, og interessekonflikter og arealforvaltning.

Vann er også ofte knyttet til ekstreme værhendelser eller naturfarer. Vann kan relateres til kompetansemål i mange ulike fag. I tillegg til å være et tema som egner seg godt for lokale prosjekt, enten det dreier seg om ferskvann eller saltvann, er vann et svært aktuelt tema i global sammenheng og kan tilføre lokale prosjekt ekstra perspektiv som er verdifulle for en bærekraftig utvikling. 
Innenfor dette temaet oppfordres skolene til å utarbeide prosjekter der vann og ekstremvær utgjør hovedtemaet. Det er mange ulike innfallsvinkler og aktiviteter som støtter opp om dette temaet, og det gir mange muligheter for utvikling av gode prosjekter der skolen samarbeider med lokale aktører. Det er ønskelig at skolene gjennomfører flere aktiviteter som til sammen møter skolens hovedproblemstiling innenfor dette tema. DNS` perspektiver skal inkluderes i prosjektet. Ulike læringsaktiviteter vil kunne støtte opp om ulike perspektiver i DNS. Det er derfor viktig at skolen utarbeider et opplegg der de ulike læringsaktivitetene sys sammen til et helhetlig prosjekt.
 

Nettstedet miljølære.no har mange aktiviteter som elevene kan gjennomføre i sine nærområder.  De fleste aktivitetene om vann er samlet under temaområdet ”vannressurser”. Andre temaer på miljorare.no som inneholder aktiviteter om vann er ”biologisk mangfold”, ”energi”, ”interessekonflikter” og ”naturområder”.

Aktiviteten ”ekstremvær” (lenke til høyre) oppfordrer skolen til å registrere flom, ras eller andre naturhendelser i nærområdet.
Registreringen foregår på miljølære.no og det er mulig å registrere både gamle og nye hendelser. I tillegg blir elevene oppfordret til å intervjue folk om klimaendringer. Intervjuspørsmål og skjema finner dere på miljølære.no. Denne siden er ment som en starthjelper til planlegging av temaet «Vann og ekstremvær». 
 

Norsk Vann har utviklet nettstedet vannkunnskap.no (lenke til høyre) Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vann- og avløpssektoren (VA-sektoren). Organisasjonen skal bl.a bidra til å oppfylle visjonen om rent vann ved å legge til rette for kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling. På nettsiden finnes fakta om vann, drikkevann og avløpsvann. Her er videoer, bilder og oppgaver, og siden er tilrettelagt for både elever, lærere og ansatte i kommunen.

Nettressurser

(miljolare.no)
(miljolare.no)
(vannkunnskap.no)