natursekken.no

Den naturlige skolesekken

Den naturlige skolesekken deler hvert år ut midler til barne-, ungdoms-skoler og videregående skoler, Vg1. Midlene skal stimulere til prosjekter der skolen utarbeider undervisning som tar i bruk andre læringsarenaer, samarbeider med eksterne aktører og fremmer undervisning for bærekraftig utvikling. Tabeller over årlige tildelinger er vedlagt. 

Mål

Den naturlige skolesekken har som mål å bidra til at barn og unge gjennom opplæringen, får bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer og kan bli i stand til å forstå og utvikle løsninger på dagens og framtidas mange miljøutfordringer.

Organisering

Den naturlige skolesekken er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet.

Referansegruppe

Det er opprettet en referansegruppe med medlemmer fra ulike interessegrupper for DNS. Referansegruppa skal bidra til å utvikle Den naturlige skolesekken lokalt, regionalt og nasjonalt.

Regionkontakter

Naturfagsenteret har gjennom Den naturlige skolesekken opprettet regionkontakter ved flere høgskoler/universitet med lærerutdanning. Regionkontaktene bidrar med å styrke DNS regionalt med veiledning ut mot praksisfeltet. Regionkontaktene vil bidra til at skolens nærmiljø tas i bruk som læringsarena, og at skolen oppretter kontakt med lokale aktører som kan bidra til å ta i bruk virkelighetsnære læringsmiljøer.